Конституційний Суд України

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2011 в 00:12, курсовая работа

Описание

Конституція України закріпила здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Всі три види державної влади є самостійними, кожна з них діє в межах своєї компетенції, встановленої конституцією і законами України. Існування судової влади поруч із законодавчою і виконавчою є ознакою демократичної держави. Основне призначення судової влади – забезпечення реалізації принципу верховенства права.
Згідно з Конституцією України (ст.124), судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції (ст.147) визначає Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Завданням Конституційного Суду є гарантування верховенства Конституції України як основного Закону держави на всій території України.

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………2
РОЗДІЛ І КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЯК ЄДИНИЙ ОРГАН КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ………………………4
1.1. Історія створення Конституційного Суду в Україні…………………….…4
1.2. Загальні положення щодо функціонування Конституційного суду України…………………………………………………………………………….7
1.3. Основні принципи діяльності Конституційного Суду України…………..9
РОЗДІЛ ІІ СКЛАД КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ………………11
2.1. Склад і порядок формування Конституційного Суду України………….11
2.2. Вибори та повноваження Голови Конституційного Суду України……..16
РОЗДІЛ ІІІ ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПОДАНЬ ТА КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗВЕРНЕНЬ, ПОПЕРЕДНЯ ПЕРЕВІРКА ТА ПОПЕРЕДНЄ ВИВЧЕННЯ…………………………………………..……19
РОЗДІЛ ІV ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ СПРАВ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ……………………………….…………………………...23
4.1. Пленарні засідання та засідання Конституційного Суду………………...23
4.2. Рішення та висновки Конституційного Суду України та їх юридичні наслідки…………………………………………………………………………..26
ВИСНОВКИ……………………………………………………

Работа состоит из  1 файл

курсова курс 2.docx

— 58.40 Кб (Скачать документ)

ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

кафедра конституційного права 
 
 

КУРСОВА РОБОТА

з курсу  «Конституційне право»

на тему: «Конституційний Суд України» 
 
 
 

студентки 2ї групи, 2го курсу, денної форми  навчання

Лисенко Аліни Олександрівни 
 

\

Керівник  Павленко Людмила Анатолівна 
 
 
 

КИЇВ  – 2009

ПЛАН

ВСТУП……………………………………………………………………………2

РОЗДІЛ  І  КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЯК ЄДИНИЙ ОРГАН КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ………………………4

1.1. Історія створення  Конституційного Суду в Україні…………………….…4   

1.2. Загальні  положення щодо функціонування  Конституційного суду України…………………………………………………………………………….7

1.3. Основні принципи  діяльності Конституційного Суду  України…………..9

РОЗДІЛ ІІ  СКЛАД КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ………………11

2.1. Склад і  порядок формування Конституційного  Суду України………….11

2.2. Вибори та  повноваження Голови Конституційного  Суду України……..16

РОЗДІЛ  ІІІ  ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ  КОНСТИТУЦІЙНИХ ПОДАНЬ ТА КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗВЕРНЕНЬ, ПОПЕРЕДНЯ ПЕРЕВІРКА ТА ПОПЕРЕДНЄ ВИВЧЕННЯ…………………………………………..……19

РОЗДІЛ  ІV  ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ СПРАВ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ……………………………….…………………………...23

4.1. Пленарні  засідання та засідання Конституційного  Суду………………...23

4.2. Рішення та  висновки Конституційного Суду  України та їх юридичні наслідки…………………………………………………………………………..26

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...30

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
 
 

ВСТУП

Конституція України  закріпила здійснення державної  влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Всі три  види державної влади є самостійними, кожна з них діє в межах  своєї компетенції, встановленої конституцією і законами України. Існування судової  влади поруч із законодавчою і  виконавчою є ознакою демократичної  держави. Основне призначення судової  влади – забезпечення реалізації принципу верховенства права.

Згідно з Конституцією України (ст.124), судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції (ст.147) визначає Конституційний Суд України  як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Завданням Конституційного  Суду є гарантування верховенства Конституції  України як основного Закону держави  на всій території України.

Інститут конституційного  правосуддя існує в переважній більшості  сучасних країн. Це пов'язано зокрема  з тим, що загальновизнаною стала  ідея правової держави, однією з визначальних рис якої є верховенство права  і його головного джерела –  конституції. Верховенство конституції  означає підпорядкованість їй як усіх інших джерел права, так і  усіх гілок влади, у тому числі  законодавчої. Світовий досвід підтверджує, що найбільш ефективною правовою гарантією  верховенства конституції є судовий  конституційний контроль.

Дана тема є  актуальною, оскільки однією з необхідних ознак правової держави є забезпечення ефективного контролю за непорушністю законів і, перш за все, Конституції  України.

Мета курсової роботи дати характеристику діяльності Конституційного Суду в Україні, розглянути основні етапи створення  Конституційного Суду України та розглянути особливості його функціонування.

Предметом курсової роботи є відносини, що виникають  в процесі функціонування Конституційного  суду України.              Об’єктом курсової роботи є Конституційний суд України.

Курсова робота складається із чотирьох розділів, в яких послідовно розглядається  поствлена проблема.            

Під час написання  курсової роботи були використані різноманітні літературні джерела: Конституція  України, підручники з конституційного  права та інші посібники.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ  І

КОНСТИТУЦІЙНИЙ  СУД ЯК ЄДИНИЙ ОРГАН КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ 

     1.1. Історія створення Конституційного Суду в Україні

3 другої половини 80-х років XX ст. у житті радянського  суспільства і держави — Союзу  РСР зароджуються не зворотні  процеси у сфері політики, економіки,  демократії, громадських інститутів, національної свідомості, прав і  свобод людини і громадянина  тощо. Вони потребували істотних  змін, виходячи із принципів вільного  і всебічного розвитку особистості  людини, справедливості, верховенства  права, громадянського суспільства,  гармонізації відносин між громадянином  і державою, виходячи із пріоритету  цінностей людини і громадянина1.

Національний  інтерес кожного з народів  у складі Союзу зберігся, не розчинився у ньому. Свідченням цього є декларації про державний суверенітет, прийняті республіками ще за часів перебування  в союзній державі. Цих процесів не могли не помічати ні керівники  Комуністичної партії, ні керівництво  радянської держави, ні її органи. Вони в тій чи іншій формі вимушено погоджувалися з демократизацією  державного і суспільного життя, запровадженням певною мірою оновлених  принципів організації і діяльності державних органів, утворенням у  їх системі структур, що десятиліттями  успішно функціонували в розвинених країнах Заходу, проте аж ніяк не сприймалися в Союзі, в суспільстві  розвиненого соціалізму.

Одним із таких  новоутворених державних органів  і був Комітет конституційного  нагляду СРСР, який проіснував з  травня 1989 по серпень 1991 р.                Утворення Комітету конституційного нагляду СРСР можна розцінювати як своєрідний етап у становленні і розвитку такого органу конституційної юрисдикції в Україні як Конституційний Суд.

Найголовнішим чинником, однією з передумов створення  Конституційного Суду України був  захист Конституції України, яку  ще належало прийняти, та прав і свобод людини і громадянина, які ще необхідно було закріпити і гарантувати новим Основним Законом держави. Тобто необхідним був контроль за додержанням Конституції, прав і свобод людини і громадянина не із боку того органу — Верховної Ради України, який її прийняв, а незалежного, неупередженого і функціонально самостійного, тобто органу конституційної юрисдикції, судового захисту. Такий орган відігравав би конструктивну, стабілізуючу роль у житті суспільства і держави, забезпечував би рівність перед законом громадянина і держави в особі її органів, посадових осіб, так само як й органів місцевого самоврядування.

Законом про  внесення змін до Конституції Української  РСР від 27 жовтня 1989 р. передбачалося  утворення Комітету конституційного  нагляду Української РСР. Організація  і порядок діяльності Комітету мали визначатися відповідним законодавством Союзу РСР та УРСР щодо конституційного  нагляду. Склад Комітету повинен був обиратися Верховною Радою УРСР.

Змінилися часи, і Україна здобула незалежність. Не будучи пов'язаними союзним законодавством, народні депутати України внесли зміни до Конституції УРСР щодо органу конституційної юрисдикції: нині такого статусу набуває Конституційний Суд України.

Передбачалося, що Конституційний Суд України обирається строком на десять років у складі Голови, його заступника та 23 членів Суду2. Згодом, у 1992 р. кількість членів Суду була зменшена до 12. Кандидатури для обрання та призначення на посади представляв Верховній Раді України її Голова, а за Законом України «Про Конституційний Суд України» 1992р. — і Президент України.

Істотним як для органу конституційної юрисдикції, було положення Основного Закону (ст. 112), що особи, обрані до Конституційного  Суду України, при виконанні своїх обов'язків були незалежними і підкорялися тільки Конституції України.

Законом Конституційний Суд України визначався як незалежний орган судової влади, на який покладався обов'язок забезпечувати відповідність  законів, інших нормативних актів  законодавчої і виконавчої влади  Конституції України, та охорону  конституційних прав і свобод особи  і, таким чином, забезпечувати «конституційну законність і верховенство Конституції  України».

Своєрідним етапом у розвитку органу конституційної юрисдикції в Україні є період, протягом якого  діяв Конституційний Договір між  Верховною Радою України та Президентом  України про основні засади організації  та функціонування державної влади  і місцевого самоврядування в  Україні на період до прийняття нової  Конституції України, укладений 8 червня 1995 р. Ним на рівні Основного Закону були сформульовані багато в чому нові підходи до питань організації  та діяльності Конституційного Суду України.

Вперше в Україні  у Договорі закріплюється принцип  верховенства права, а також положення, що всі органи державної влади  та органи місцевого самоврядування мають здійснювати свої повноваження, виходячи з пріоритетності прав і  свобод людини, забезпечення яких —  обов'язок держави. Політична, економічна та ідеологічна багатоманітність визначалася  як одна із засад подальшого суспільного  життя в Україні. За новою Конституцією України судово-правова реформа  у сфері діяльності судів загальної  юрисдикції мала бути проведена протягом п'яти років.

За розділом XV «Перехідні положення» Конституції  України для формування Конституційного  Суду України відводилося лише три  місяці після набуття нею чинності. І тут слід віддати належне  як парламенту, так і тим, хто підготував проект нового Закону України «Про Конституційний Суд України» і уже  в перших числах липня подав його на розгляд до Верховної Ради України, а остання його невідкладно розглянула і прийняла. Відтак 18 жовтня 1996 р. у системі органів державної влади України з'явився новий, давно очікуваний від дня незалежності орган судової влади — Конституційний Суд України.[Додаток Ж] Разом з тим був високий громадський ентузіазм і великі соціальні надії, які висловив народний депутат С. Хмара: «Вище Конституційного Суду України — лише Бог»3.

Таким чином  в Україні було створено орган  конституційного контролю на який було покладено завдання які Конституційний Суд виконує шляхом вирішення  питань щодо відповідності Конституції  чинних Міжнародних договорів.

     1.2. Загальні положення щодо функціонування Конституційного суду України

     Конституційний  Суд України розпочав діяльність 18 жовтня 1996 року. Своє перше Рішення  прийняв 13 травня 1997 року. Конституційний Суд України — єдиний орган  конституційної юрисдикції в Україні4. Завданням є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. Організація, повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду України визначаються Конституцією України та Законом України “Про Конституційний Суд України”.

Голова Конституційного  Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного  Суду України зі складу суддів Конституційного  Суду України лише на один трирічний  строк. Він очолює Конституційний Суд України та організовує його діяльність.

Голова Конституційного  Суду України має двох заступників  Голови Конституційного Суду України. [Додаток В] Заступники Голови Конституційного Суду України виконують за дорученням Голови Конституційного Суду України окремі його повноваження. Заступники Голови Конституційного Суду України обираються за пропозицією Голови Конституційного Суду України лише на один трирічний строк таємним голосуванням.

У складі Конституційного  Суду України утворюються колегії  суддів для розгляду питань щодо відкриття  провадження у справах за конституційними  поданнями та колегії суддів для  розгляду питань щодо відкриття провадження  у справах за конституційними  зверненнями.

Информация о работе Конституційний Суд України