Основні поняття авторського права

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Января 2013 в 21:56, реферат

Описание

Цивільне право не регулює безпосередньо творчу науково-технічну, літературну та іншу діяльність. Процес науково-технічної і художньої творчості залишається за межами дії його норм.
Цивільне право традиційно виконує функції визнання авторства на вже створені творчі результати, встановлює їх правовий режим, матеріальне і моральне стимулювання та захист їх авторів. Разом з тим норми сучасного цивільного права регулюють відносини з організації (на підставі договорів) створення, передачі та використання нових досягнень у галузі науково-технічної, художньої та іншої творчої діяльності.

Содержание

ВСТУП ……............…………………....……………………......................... 3
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ДЖЕРЕЛА АВТОРСЬКОГО ПРАВА……6
1.1.Основні поняття та завдання……………………………………………………6
1.2.ДЖЕРЕЛА АВТОРСЬКОГО ПРАВА…………………………………………..7
2. ОБ’ЄКТИ І СУБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА………………………9
2.1.Об’єкти авторського права……………………………………………………9
2.2. Суб’єкти авторських відносин………………………………………………11
3. СУБ’ЄКТИВНЕ АВТОРСЬКЕ ПРАВО, ЙОГО ЗМІСТ ТА МЕЖІ.....17
3.1.Особисті права автора………………………………………………………….17
3.2.Майнові права автора чи іншої особи, яка має авторське право……............19
4.ОХРАНА И ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В УКРАИНЕ…………….26
4.1.Термін охорони прав авторів…………………………………………………26
4.2. Захист авторських прав в Україні…………………………………………….27
ВИСНОВКИ……………………….………………………………………...30
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ……………………...…………………32

Работа состоит из  1 файл

Интелект собств.авторские права.docx

— 71.25 Кб (Скачать документ)


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

 

КАФЕДРА «СГП»

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

З ДИСЦИПЛІНИ «інтелектуальна власність»

 «Основні поняття авторського права»

 

Варіант № 

 

 

 

 

 

 

Виконав

студент групи  __________________                                             (підпис, дата)               (ініціали, прізвище)

 

Перевірив д.і.н.,професор __________________                                          (підпис, дата)               (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноармійськ 

Зміст                                     

 

ВСТУП ……............…………………....……………………......................... 3

1. Основні Поняття та джерела  авторського права……6

1.1.Основні поняття та завдання……………………………………………………6

1.2.ДЖЕРЕЛА АВТОРСЬКОГО ПРАВА…………………………………………..7

2. ОБ’ЄКТИ  І СУБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА………………………9

2.1.Об’єкти  авторського права……………………………………………………9

2.2. Суб’єкти  авторських відносин………………………………………………11

3. СУБ’ЄКТИВНЕ  АВТОРСЬКЕ ПРАВО, ЙОГО ЗМІСТ ТА МЕЖІ.....17

3.1.Особисті  права автора………………………………………………………….17

3.2.Майнові  права автора чи іншої особи,  яка має авторське право……............19

4.ОХРАНА И ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В УКРАИНЕ…………….26

4.1. Термін охорони прав авторів …………………………………………………26

4.2. Захист авторських прав в Україні…………………………………………….27                                                                     

           ВИСНОВКИ……………………….………………………………………...30

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ……………………...…………………32

 

ВСТУП

Цивільне  право не регулює безпосередньо  творчу науково-технічну, літературну  та іншу діяльність. Процес науково-технічної  і художньої творчості залишається  за межами дії його норм.

Цивільне  право традиційно виконує функції визнання авторства на вже створені творчі результати, встановлює їх правовий режим, матеріальне і моральне стимулювання та захист їх авторів. Разом з тим норми сучасного цивільного права регулюють відносини з організації (на підставі договорів) створення, передачі та використання нових досягнень у галузі науково-технічної, художньої та іншої творчої діяльності.

Норми цивільного права сприяють підвищенню культурного  рівня суспільства, охороні прав та інтересів творців наукових і літературно-художніх цінностей. У свою чергу, право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, селекційні досягнення, товарний знак та інше забезпечує вирішення таких важливих завдань, як прискорення науково-технічного прогресу, підвищення ефективності виробництва, якості та конкурентоспроможність продукції.

Актуальність теми: полягає в тому, що достатнє законодавче забезпечення даної сфери діяльності суспільства, а також певної людини окремо, сприяє активному розвитку в Україні ініціативи в галузі науки, техніки, літератури, мистецтва та в інших видах творчої діяльності.

          Дана мета може бути реалізована шляхом вирішення наступних завдань: 
      - Об'єкти та суб'єкти авторських прав; принципові положення і критерії виникнення авторських прав; 
      - Майнові та немайнові права авторів; 
      - Критерії для надання правової охорони авторських прав; 
      - Охорона, термін охорони та захист авторських прав в Україні.

Слід  зазначити, що Україна вже має  достатнє законодавче регулювання ініціативи в галузі науки, техніки, літератури, мистецтва та в інших видах творчої діяльності, оскільки Конституція України гарантує громадянам право на результати своє інтелектуальної, творчої діяльності. Крім того, ці ж засади реалізовані і в Цивільному кодексі України (книга четверта), яка складається з 12 глав (ст. 418-508), і в Законі України «Про авторське право і суміжні права» в редакції від 11 липня 2001 року, і в ряді інших нормативно-правових актів. До того ж, слід додати, що дана тема висвітлена у підручниках та навчальних посібниках різних українських авторів, наприклад, таких як М.І. Панченко, В.І. Борисової, Л.М. Баранова, І.В. Жилінкова, О.А. Підопригори, І.А. Безклубого та багатьох інших.

Авторське право надає авторам та іншим творцям ннтеллектуальних творів (література, музика, мистецтво) певні права, що дозволяють їм вирішувати чи запрешать протягом певного обмеженого періоду часу ті чи інші види іспользоаванія їх порізведеній Авторське право має відношення і до таких художнім творам, як поеми, романи, музика, живопис, кінофільми і т.п.[1,9]Авторське право і суміжні права охороняються Законом:

  • строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через сімдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених Законом;
  • строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання спливає через п’ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за відсутності такого запису - з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання;
  • строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на фонограму, відеограму спливає через п’ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її опублікування, а за відсутності такого опублікування протягом п’ятдесяти років від дати її вироблення - з 1 січня року, наступного за роком вироблення фонограми, відеограми.
  • строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення спливає через п’ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її першого здійснення.

Як бачимо, з усього вищевикладеного – авторське  право і суміжні права посідають  значне місце в системі інститутів інтелектуальної власності і охороняються відповідним чином за це Законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основні Поняття та джерела авторського права.

1.1.Основні поняття та завдання

Основними напрямами духовної творчості народу є наукова діяльність, література і мистецтво. Результати цих видів творчої діяльності, невичерпні за формами, прийомами, способами об’єктивного вираження духовного багатства людини, є предметом правової охорони. Певні суспільні відносини, що виникають у зв’язку з їх використанням, потребують правового регулювання, яке бере на себе авторське право. В об’єктивному розумінні авторське право - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів науки, літератури та мистецтва. У суб’єктивному розумінні - це сукупність прав, які належать автору або його правонаступникам у зв’язку зі створенням і використанням твору літератури, науки і мистецтва.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про авторське право і суміжні права» Верховна Рада України Постановою від 4 лютого 1994 року внесла до ЦК УРСР такі зміни:

1. Статтю 472 викласти у такій редакції: «Стаття 472. Законодавство України про авторське право і суміжні права. Законодавством України охороняються особисті (немайнові) і майнові права авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), і права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права).

Відносини, що складаються у зв’язку зі створенням і використанням об’єктів авторського права і суміжних прав, регулюються Законом України «Про авторське право і суміжні права» та іншими законодавчими актами України.

2. Статті 473-513 виключити.

Завдання авторського права - встановити найсприятливіші правові умови для творчої діяльності, забезпечити доступність результатів цієї діяльності всьому суспільству. Його основним принципом є поєднання інтересів автора та інтересів усього суспільства. Авторське право проголошує і забезпечує широкий захист особистих (немайнових) і майнових прав авторів.

1.2.ДЖЕРЕЛА АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Джерела авторського права представлені нормативними актами, до яких передусім належить нова Конституція України (1996 p.), конституційні та законодавчі акти, що визначають основні засади, Закон України «Про авторське право і суміжні права» та інші закони. Так, питанням розвитку інтелектуальної діяльності та правової охорони її результатів Конституція України присвячує кілька статей. Стаття 54 Конституції гарантує громадянам України свободу будь-якої творчості - художньої, літературної, наукової і технічної [17, 54], стаття 41 проголошує право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. У статті 55 Конституція України надає судовий захист правам та свободам людини і громадянина. Законодавство, яке безпосередньо регулює відносини власності, визнає за громадянином виключне право розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці. Зокрема, Закон України «Про власність» проголошує в статті 13, що об’єктами права власності громадян є твори науки, літератури, мистецтва, відкриття, винаходи, промислові зразки та інші результати інтелектуальної діяльності. Стаття 41 цього Закону встановлює, що твори науки, літератури і мистецтва є об’єктами права інтелектуальної власності [2, 41]. У новому ЦК України відносинам у сфері авторського права присвячена окрема глава 36 «Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (Авторське право)», яка містить 16 статей (433-448).

На думку  автора, важливе значення у регулюванні авторських відносин повинні мати типові авторські договори, які затверджуватимуться Кабінетом Міністрів України або за його дорученням відповідними відомствами і творчими спілками.

Для правильного  і однозначного застосування законодавства  при захисті авторських прав велике значення має судова практика розгляду справ, що виникають у разі порушення  авторських прав. Верховний Суд України  систематично узагальнює й аналізує таку практику, робить відповідні висновки, про які повідомляє суди.

Особливу  групу джерел сучасного авторського  права становлять міжнародні договори: Бернська конвенція з охорони  літературних та художніх творів (1886), яка не раз доповнювалася і  змінювалася; Всесвітня (Женевська) конвенція  про авторське право (1952); Римська  конвенція з охорони прав артистів-виконавців, виробників фонограм, а також виробників організацій мовлення (1961); Конвенція, що створює Всесвітню організацію інтелектуальної власності (підписана в Стокгольмі в 1967 p., чинна з 1970 p.); Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного їх відтворення (1971); Брюссельська конвенція про розповсюдження програм, що несуть сигнали, які передаються через супутники (1974) [3, 547].

Міжнародні  договори встановлюють взаємні права  та обов’язки країн-учасниць і є основною правовою формою розвитку міжнародного співробітництва в галузі авторського права. В Україні укладення міжнародних договорів є конституційним правом.

Якщо  міжнародним договором, учасником якого є Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про авторське право і суміжні права, то застосовуються правила міжнародного договору [4, 5].

 

 

 

 

2. ОБ’ЄКТИ І СУБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА.

2.1.Об’єкти авторського права

Об’єктом авторського права є твір науки, літератури чи мистецтва, виражений у будь-якій об’єктивній формі. Твір - це результат творчої праці автора, комплекс ідей, образів, поглядів тощо. У статті 433 ЦК і статті 8 Закону про авторське право вміщено перелік об’єктів авторського права та їх загальні ознаки. Це можуть бути усні твори (промови, лекції, доповіді, виступи, проповіді тощо), письмові (літературні, наукові, технічні), музичні твори, переклади, сценарії, твори образотворчого мистецтва тощо. Закон не дає повного переліку об’єктів авторського права, оскільки життя у своєму розвитку може породжувати нові й нові форми об’єктивного вираження творчої діяльності людей.

Об’єктом авторського права може бути не будь-який твір, а лише той, що має певні, встановлені Законом, ознаки:

а) творчий  характер;

б) вираження в об’єктивній формі.

Об’єктом авторського права може бути лише твір, який є результатом творчої праці автора. Не вважається об’єктом авторського права суто технічна робота (наприклад, передрук на друкарській машинці чужого твору або навіть його літературна обробка - редагування, коректура тощо) [5, 225].

Твір  може бути виражений у будь-якій об’єктивній формі, але обов’язково придатній для відтворення, сприймання. Сама об’єктивна форма може бути усною, письмовою (ноти, креслення, схеми, запис на платівку, магнітну плівку, фотографії тощо). Задум письменника чи композитора, який у свідомості автора вже склався у закінчену форму, образ, певне сполучення звуків, але не виражений зовні у будь-якій формі, не визнається об’єктом авторського права.

Об’єктами авторського права можуть бути хореографічні твори і пантоміми. Збірники творів народних пісень, законів, судових рішень тощо породжують авторське право лише тоді, коли це має творчий характер добору і розміщення, але не поширюється на зміст зібраних творів [6, 387].

Самостійним об’єктом авторського права є переклад твору іншою мовою, оскільки робота перекладача вважається творчою.

До об’єктів авторського права належать різні види музичних творів з текстом або без нього (інструментальні - симфонії, сонати, квартети і вокальні - пісні, романси тощо), а також музично-драматичні - опери, оперети, балет. Музичні твори, якщо вони не записані, об’єктом авторського права стають з моменту першого публічного виконання.

Авторське право визнається за будь-яким твором у галузі науки, літератури, мистецтва  незалежно від його форми, готовності і художньої цінності. Це положення має важливе значення, оскільки охороняє твори різного художнього рівня і мети, у тому числі й такі, які не призначалися автором для публікації (наприклад, листи, щоденники, особисті записи, враження).

Але при  цьому слід мати на увазі, що Закон  України «Про авторське право і суміжні права» в редакції від 11 липня 2001 року не містить такої ознаки твору, як його достоїнство. Тобто правова охорона твору надається незалежно від його достоїнства. Зазначений Закон в попередній редакції прямо передбачав, що твори підлягають охороні незалежно від їх «достоїнства».

Зміст художнього чи наукового твору також може бути виражений у тій чи іншій  формі. Так, наукові твори можуть бути втілені у словесну науково-літературну або інші форми - карти (географічні, геологічні), креслення, ескізи, моделі, макети тощо. Ще більш розмаїтими є форми художніх творів - література, музика, живопис, архітектура, графіка. Іноді художній твір як єдине ціле з’являється внаслідок використання не однієї, а двох чи більше форм, наприклад музично-драматичні твори (або музика і текст, або музика і танець).

Информация о работе Основні поняття авторського права