Адміністративні суди

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Апреля 2013 в 09:07, отчет по практике

Описание

Відповідно до Закону України «Про судоустрій України», організаційна структура Сумського окружного адміністративного суду складається із суддів та апарату суду. Рішенням Ради суддів України від 17.04.2008 р. № 48 (додаток 3) на посаду Голови суду обрано – Шаповала Миколу Михайловича. Заступниками голови суду є Опімах Лариса Миколаївна та Соколов Володимир Миколайович.

Работа состоит из  1 файл

Звіт (2).doc

— 205.50 Кб (Скачать документ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                                                        Розділ 1.

                     Загальне знайомство з діяльністю  суду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Розділ 2.

Документування  діяльності суду. .Автоматизована система  діловодства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Розділ 3.

                      Організація кадрового забезпечення  суду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Розділ 4.

                Особливості розгляду справ по  категоріям спорів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Розділ 5.

                                 Договірно-правова робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однією з основних складових навчального процесу  і важливим етапом у підготовці юристів  є проходження студентами  виробничої практики, яка проводиться у відповідності  до «Положення про проведення практики студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 08.04.1993 р. (додаток 1). Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться перед виконанням кваліфікаційної роботи або дипломного проекту. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, дозбирається фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи, дипломного проекту або складання державних екзаменів.

Практика студентів  вищих навчальних закладів проводиться  на базах практики, які мають відповідати вимогам програми. Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр або циклових (предметних) комісій підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. Виходячи з цих положень базою для проходження переддипломної практики я обрав Сумський окружний адміністративний суд. Основним нормативним документом, яким керується ця установа являється Кодекс адміністративного судочинства України  № 2747-IV від 06.07.2005. Саме адміністративні суди розглядають справи, де одніє зі сторін являється суб’єкт владних повноважень. В ст.2 п.1 КАС України викладено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. Беручи до уваги той факт, що на сьогоднішній день зафіксовано багато порушень закону з боку представників державних органів, я вважаю що практичні знання здобуті саме адміністративному суді, в подальшому допоможуть більш правильно та об’єктивно вирішувати з органами влади питання пов’язані з порушеннями Конституційних норм  в загалі.

       Повторюючи сказане у вступній частині,  щодо проходження переддипломної практики в Сумському окружному адміністративному суді, то вона розпочалася 01 квітня 2013 року. Початком практики було загальне ознайомлення з судом. Сумський окружний адміністративний суд знаходиться в місті Суми, на вулиці Кірова 157, поштовий індекс 40021.Суди загальної юрисдикції, до яких саме і відноситься утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судів, потреба поліпшити доступність правосуддя або зміна адміністративно-територіального устрою. Відповідно до  Закону України “Про судоустрій України “ , Сумський окружний адміністративний суд  є судом загальної юрисдикції, до компетенції якого  віднесено  розгляд  і вирішення адміністративних справ у порядку , встановленому  кодексом адміністративного судочинства України, який утворений з 1 січня 2005 в системі адміністративних судів України на підставі Указу Президента України № 1417/2004р. від 16 листопада 2004 року “Про утворення місцевих та  апеляційних адміністративних судів, затвердження   їх мережі та кількісного складу суддів “. Як юридична особу суд зареєстровано 15.05.2008 року, процесуальну діяльність розпочав з 11 лютого 2009 року.

Повноваження Сумського  окружного  адміністративного суду поширюється на всю Сумську область. Він  підзвітний Харківському апеляційному адміністративному суду, та Вищому адміністративному суду, який знаходиться в місті Києв.  Суд у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Державної судової адміністрації, актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та чинним Положеннями, але безпосереднім нормативним документом, яким керується в своїй діяльності є Кодекс адміністративного судочинства України, який визначає юрисдикцію, повноваження, порядок звернення та порядок здійснення адміністративного судочинства.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                  Структура Сумського окружного адміністративного суду.

 

 

 

  

 
  

      Відповідно до Закону України «Про судоустрій України», організаційна структура Сумського окружного адміністративного суду складається із суддів та апарату суду. Рішенням Ради суддів України від 17.04.2008 р. № 48 (додаток 3) на посаду Голови суду обрано – Шаповала Миколу Михайловича. Заступниками голови суду є Опімах Лариса Миколаївна та Соколов Володимир Миколайович.

    Голова адміністративного суду при виконанні своїх обов’язків керується ст. 24 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»(додаток 4).

 Штатним розписом у Сумському окружному адміністративному суді передбачено 16 посад суддів та всього 74 посади працівників апарату суду. Станом на 01.04.2013року фактично у суді працює 15 суддів.

Судді:

1.Бондар С.О.

2.Глазько С.Н.

3.Галета С.Н.

4.Кунець О. М.

5.Опімах Л. М.

6. Прилипчук О.А.

7. Павлічек В.О.

8.Соп’яненко О. В.

9.Соколов В.М.

10. Шевченко І. Г.

11. Шаповал М.М.

12. Бадюков Ю.В.

13. Кравченко Е.Д.

14. Савченко Д.М.

15. Воловік С.В.      

      Набуваючи статусу судді суб’єкт вступає в певні правовідносини з державою, суспільством, членами професійної групи, іншими посадовими особами і громадянами. Особливе становище судді потребує чіткого нормативного врегулювання таких правовідносин шляхом закріплення не тільки прав, а й обов’язків. Отже, службові обов’язки  містять як урегульовані нормами права щодо необхідності поведінки судді, тобто юридичні обов’язки, так і носять характер моральних, які обумовлені вимогами професійної честі та гідності судді. При цьому юридичний обов’язок виступає водночас як і моральний, тоді як моральний обов’язок не завжди є юридичним. Права та обов’язки суддів визначаються ст. 54 Закону України  № 2453-17 від 07.07.2010 року «Про судоустрій і статус суддів».  Перебування на посаді судді несумісне із зайняттям  посади  
в  будь-якому  іншому  органі  державної  влади,  органі місцевого  
самоврядування та з представницьким мандатом відповідно до Закону України «Про державну службу».Суддя  не  має  права   поєднувати   свою   діяльність   з підприємницькою   або  адвокатською  діяльністю,  будь-якою  іншою оплачуваною  роботою  (крім  викладацької,  наукової   і   творчої  
діяльності),  а  також входити до  складу  керівного органу  чи  
наглядової ради підприємства  або  організації,  що  має  на  меті  
одержання прибутку.

        Для забезпечення кваліфікованого вирішення судових справ, які відповідно до чинного законодавства України віднесені до підсудності адміністративного суду, та виконання інших, передбачених законодавством України завдань органів судової влади, і насамперед вивчення, аналізу і узагальнення судової практики, ведення та аналізу судової статистики, забезпечення суворого дотримання суддями законності при вирішенні підсудних їм справ, узгодження вирішення завдань організаційного, методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення, а також для систематизації і кодифікації законодавчих актів та виконання інших функцій, пов’язаних з діяльністю адміністративного суду, в суді утворюються необхідні відділи. Наказом голови Сумського окружного адміністративного суду від 07.10.2008р. за №24-ОД було затверджено Положення про відділи Сумського окружного адміністративного суду. 

Апарат Сумського окружного  адміністративного суду діє у  склад таких   відділів:

- відділ документального  забезпечення;

- відділ організаційно-кадрової  роботи, кодифікації та статистики;

  - відділ бухгалтерського обліку, матеріально-технічного та господарського забезпечення. Керівником апарату Сумського окружного адміністративного суду є   Прилипчук Оксана Вікторівна, її заступником Недайхліб Катерина Іванівна. До складу апарату входять передбачені вищезазначеним Положенням відділи суду та їх персонал, а також інші працівники суду, що забезпечують його діяльність, а саме: начальники відділів; заступник відділу; помічник голови суду; помічники суддів; головні спеціалісти; провідні спеціалісти; консультант; старший судовий розпорядник; судові розпорядники; секретарі судового засідання; секретарі суду; керівник та заступник керівника апарату суду,  робітники (водії, прибиральниці, робітник з комплексного обслуговування приміщення).

                           Відділ документального забезпечення.

      Відділ документального забезпечення є структурною одиницею Сумського окружного адміністративного суду. До відділу документального забезпечення входить канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до суду. Цей відділ здійснює свої функції під загальним керівництвом керівника апарату суду, згідно встановленого розподілу обов’язків.Безпосереднє керівництво діяльністю відділу здійснює начальник відділу.

  До складу відділу документального забезпечення входять:

- начальник відділу;

- заступник начальника  відділу;

- головний спеціаліст;

- провідний спеціаліст;

- секретарі суду, що є посадовими особами апарату суду, правовий статус яких визначається Законом України ”Про державну службу ”.

     Основними завданнями  відділу є:

- організаційне та  інформаційне забезпечення діяльності  працівників суду;

- реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції, приймання,   реєстрація та вчасна передача вхідної кореспонденції для відома та за належністю;

- додержання правил документообігу діяльності суду, регламентування та організація діловодства від моменту надходження або створення документів до передачі їх в архів або знищення;

- контроль за своєчасним  виконанням контрольних завдань,  що надходять на виконання до суду, та строками їх розгляду;

- забезпечення організації  прийому громадян, представників  органів  державної влади та управління, підприємств, організацій, інших відвідувачів;

- організація роботи  з інформацією, яка містить  конфіденційну інформацію, що є  власністю держави;

- організація роботи архіву суду;

- підготовка аналітичної  інформації щодо ведення діловодства  в суді.

       Весь  перелік робіт, який виконує  відділ документального забезпечення  Сумського окружного адміністративного  суду зазначений в Положенні  про відділи Сумського окружного адміністративного суду (додаток 6).

    Відділ організаційно-кадрової роботи, кодифікації та статистики.

Щодо цього відділу, то цей відділ здійснює свої функції під загальним керівництвом голови суду згідно встановленого розподілу обов’язків. Безпосереднє керівництво діяльністю відділу здійснює начальник відділу. До складу відділу організаційно-кадрової роботи, кодифікації та статистики входять:

- начальник відділу;

- провідний спеціаліст  з кадрової роботи;

- головний спеціаліст  з судової статистики;

- провідний спеціаліст  з кодифікації;

- консультант, що є  посадовими особами апарату суду, правовий статус  яких визначається Законом України ”Про державну службу ”.

Відділ має свою печатку  та необхідні для роботі штампи. Відділ організаційно-кадрової роботи, кодифікації та статистики, як і саме відділ документального забезпечення має певні свої завдання, до яких належать:

 - реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

- здійснення аналітичної  та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

- задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

- прогнозування розвитку  персоналу, заохочення працівників  до службової кар'єри, забезпечення  їх безперервного навчання;

Информация о работе Адміністративні суди