Поняття, методи та принципи аграрного права

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Ноября 2012 в 15:16, контрольная работа

Описание

Аграрне право України як галузь права, що перебуває в стадії становлення і формування, регулює комплекс пов 'язаних між собою виробничо-господарських, земельних, майнових, трудових та організаційно-управлінських відносин, які складаються в процесі виробництва і переробки сільськогосподарської продукції в аграрному секторі між сільськогосподарськими підприємствами і об'єднаннями, фермерськими і підсобними господарствами, іншими виробниками незалежно від форм власності, а також між ними і працівниками цих господарств.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………..3
1. Поняття аграрного права……………………………………………4
2. Методи аграрного права…………………………………………….5
3. Принципи аграрного права………………………………………….6
4. Система аграрного права……………………………………………8
5. Поняття та особливості аграрних правовідносин, їх елементи…8
6. Поняття і види джерел аграрного права…………………………...13
Список використаних джерел………………………………………….17

Работа состоит из  1 файл

аграрне контр робота(гот)2.docx

— 34.04 Кб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 

       УКРАЇНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ  ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 

 

 

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНИХ ТА КРИМІНАЛЬНО  – ПРАВОВИХ НАУК

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Із дисципліни « Аграрне право  » 

На тему « Поняття, методи та принципи аграрного права »

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:

студент V курсу

факультету міжнародного права  та  правознавства

групи БЗП 5 - 1

Сахно  В.В.________

 

 

 

 

 

 

 

Дата здачі роботи на перевірку________

Реєстраційний номер________________

Оцінка____________________________

 

 

 

 

 

 

Київ-2012

 

 ЗМІСТ:

 

Вступ……………………………………………………………………..3

1. Поняття аграрного права……………………………………………4  

2. Методи аграрного права…………………………………………….5

3. Принципи аграрного права………………………………………….6

4. Система аграрного права……………………………………………8

5. Поняття та особливості аграрних правовідносин, їх елементи…8

6. Поняття і  види джерел аграрного права…………………………...13

Список використаних джерел………………………………………….17

 

Вступ

 

Дослідження суспільних відносин дозволяє зробити висновок про те, що кожна  галузь права регулює притаманні їй відносини і по-своєму впливає  на них своїми нормами. Визначити  ту чи іншу галузь права можна лише попередньо з'ясувавши відносини, що становлять предмет їх регулювання, інакше кажучи, ті відносини, які, в існуючих умовах суспільного виробництва потребують для свого регулювання застосування норм саме цієї галузі права.

Аграрне право як спеціалізована галузь права покликана врегулювати пов'язані між собою земельні, майнові, господарські, трудові і організаційно-управлінські відносини, що складаються між суб'єктами в аграрному секторі, а також між юридичними та фізичними особами. Нормами аграрного права регламентується коло і зміст тих прав і обов'язків, що становлять правовий статус сільськогосподарських кооперативів, селянських (фермерських) господарств, акціонерних та інших господарських товариств, агрофірм та агрокомбінатів, орендних підприємств, членів цих формувань тощо. Таким чином, характером виробничо-господарської і соціально-економічної діяльності, особливістю соціально-побутових умов існування аграрних товаровиробників визначається своєрідність предмета аграрного права як галузі права.

Аграрне право України як галузь права, що перебуває в стадії становлення і формування, регулює комплекс пов 'язаних між собою виробничо-господарських, земельних, майнових, трудових та організаційно-управлінських відносин, які складаються в процесі виробництва і переробки сільськогосподарської продукції в аграрному секторі між сільськогосподарськими підприємствами і об'єднаннями, фермерськими і підсобними господарствами, іншими виробниками незалежно від форм власності, а також між ними і працівниками цих господарств.

1. Поняття аграрного  права.

 

Аграрне право як спеціалізована галузь права покликана врегулювати пов'язані між собою земельні, майнові, господарські, трудові і організаційно-управлінські відносини, що складаються між суб'єктами в аграрному секторі, а також між юридичними та фізичними особами. Нормами аграрного права регламентується коло і зміст тих прав і обов'язків, що становлять правовий статус сільськогосподарських кооперативів, селянських (фермерських) господарств, акціонерних та інших господарських товариств, агрофірм та агрокомбінатів, орендних підприємств, членів цих формувань тощо. Таким чином, характером виробничо-господарської і соціально-економічної діяльності, особливістю соціально-побутових умов існування аграрних товаровиробників визначається своєрідність предмета аграрного права як галузі права.

Без цього сільськогосподарське виробництво  як таке неможливе, а тому організаційно-управлінські відносини, що складаються в цьому  процесі, становлять вісь суспільних відносин, що є предметом аграрного права. Ці відносини мають внутрішній кооперативний  чи корпоративний характер і регулюються  локальними нормами аграрного законодавства.

Проте діяльність сільськогосподарських  виробників не замикається тільки внутрішніми відносинами. Вони вимушені входити і в зовнішні відносини, в тому числі і в організаційно-правові (управлінські).

Отже, предметом аграрного права  є також і організаційно-правові відносини.

Аграрне право України як галузь права, що перебуває в стадії становлення і формування, регулює комплекс пов 'язаних між собою виробничо-господарських, земельних, майнових, трудових та організаційно-управлінських відносин, які складаються в процесі виробництва і переробки сільськогосподарської продукції в аграрному секторі між сільськогосподарськими підприємствами і об'єднаннями, фермерськими і підсобними господарствами, іншими виробниками незалежно від форм власності, а також між ними і працівниками цих господарств.

 

2. Методи аграрного права

Будь-яке наукове дослідження  потребує визначення не тільки його предмета, але й методу, який використовується наукою для пізнання її предмета. У  юридичній літературі, в тому числі  і в аграрно-правовій, досі ще не склалося чіткого визначення методу правового регулювання. Традиційно метод правового регулювання розглядається відповідно до системи права. Вся система права за однорідністю правовідносин (предмета правового регулювання) поділяється на галузі. А оскільки метод правового регулювання властивий тим суспільним відносинам, які є предметом даної галузі права, то мається на увазі, що предмету кожної галузі повинен відповідати і метод правового регулювання.

Проте ця позиція в умовах формування ринкових відносин втрачає своє значення. Нині вченими-правознавцями жваво обговорюється проблема дослідження методу правового регулювання стосовно права в цілому. Вона не нова, до неї зверталися вчені-юристи й раніше.

У загальній теорії держави і  права під методом правового  регулювання розуміють закріплені в нормах права прийоми, засоби і способи впливу на поведінку суб'єктів права, установ у відповідних суспільних відносинах.

Оскільки предмет аграрного  права становлять не однорідні, а  цілий комплекс пов'язаних між собою  характером виробництва різних правовідносин, то слід говорити не про єдиний метод правового регулювання, а про різноманітність методів. Стосовно тих чи інших суспільних відносин, які виникають в умовах сільськогосподарського виробництва, застосовується і метод їх правового регулювання.

У випадках, коли між суб'єктами господарювання в аграрному секторі виникають правовідносини власності, для їх регулювання застосовуються прийоми, засоби і способи цивільного методу правового регулювання — рівноправності сторін. Метод земельного законодавства застосовується у випадках регулювання земельних правовідносин в АПК. Управлінсько-організаційним відносинам, які є складовою частиною предмета аграрного права, властивий характер переважно методів господарського права. Отже, слід погодитися з правниками, які висловлюють думку про те, що аграрному праву притаманні три основних методи правового регулювання: дозвіл, припис, заборона, які знаходять своє вираження в диспозитивних і імперативних прийомах регулювання з урахуванням специфіки аграрних відносин.

 

3. Принципи аграрного  права.

 

Оскільки право в цілому являє  собою надбудову над економічним базисом суспільства, то у праві відбиваються основні напрямки і закономірності розвитку суспільства. Розвиток суспільних відносин має динамічний характер, вони змінюються і розвиваються залежно від економічних, політичних та інших факторів. Відповідно до цього і принципи не залишаються без змін.

В умовах переходу до ринкової економіки  основними принципами права є його верховенство; рівноправність суб'єктів господарювання в суспільних відносинах; юридична рівність усіх форм власності; нерозривний зв'язок прав і обов'язків; поєднання переконання і примусу; розширення демократії і гласності.

Ці правові принципи визначаються характером економіки, господарювання в умовах ринкових відносин, а саме тому вони мають індивідуальний характер і притаманні праву України в  цілому. Специфіка сільськогосподарського виробництва, а також суспільних відносин в аграрному секторі визначає і специфічні принципи, притаманні аграрному праву.

Принципи аграрного  права — це провідні ідеї, основоположні засади, наукові положення, відображені в нормах цієї галузі права, які а нормативно регулюють аграрні відносини.

Основними принципами правового регулювання  аграрних відносин в сучасних умовах є:

- рівність учасників аграрно-правових  відносин;

— свобода аграрного підприємництва і добровільність вибору форм і напрямків  господарської діяльності;

- органічний зв'язок трудової  діяльності з природно-кліматичними умовами виробництва;

— пріоритетність розвитку аграрно-промислового комплексу;

- демократизація системи управління  агропромисловим комплексом;

— всебічна охорона і зміцнення  всіх форм власності і різноманітних організаційно-правових форм сільськогосподарських товаровиробників, що на них базуються;

—господарська самостійність і  відповідальність суб'єктів сільськогосподарської діяльності і праці;

— невтручання державних органів  у виробничо-господарську діяльність сільськогосподарських товаровиробників.

Цими юридичне закріпленими принципами пройняті основні правові норми  і інститути аграрного права. Перехід до ринкової економіки обумовив необхідність і можливість встановлення нових принципів і їх законодавче, в тому числі і конституційне, закріплення.

 

 

 

4. Система аграрного  права

 

При визначенні системи аграрного  права слід враховувати основні  положення загальної теорії права, у яких наголошується на тому, що система права являє собою  єдність і розмежування взаємопов'язаних галузей права - найбільш значних  центральних ланок структури  права, які регулюють основні  види суспільних відносин. Певна система  притаманна й кожній галузі права, зокрема  аграрному.

Ознаками кожної галузі права, в  тому числі й аграрного, є узгодженість і спільність нормативного матеріалу, обумовленого соціально-економічним і організаційно-правовими факторами.

Виходячи з цього, можна сформулювати поняття системи аграрного права: система аграрного права являє собою сукупність логічно і послідовно розміщеного нормативного матеріалу за правовими інститутами, норми яких у комплексі закріплюють основні принципи, форми і порядок сільськогосподарської діяльності юридичних і фізичних осіб.

 

5. Поняття та особливості  аграрних правовідносин, їх елементи

 

Норми аграрного права, як і будь-які  інші правові норми, запроваджують для того, щоб певним чином урегулювати суспільні відносини суб'єктів господарювання в процесі виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції і сировини. Внаслідок цього вони набувають характеру аграрних правовідносин, що являють собою, як про те вже йшлося, комплекс земельних, майнових, трудових, організаційно-управлінських та інших відносин, у своїй сукупності спрямованих на правове забезпечення сільськогосподарського виробництва з урахуванням його специфіки. Правовідносини, що складаються в процесі виробництва сільськогосподарської продукції, е серцевиною, віссю, аграрних правовідносин, що об'єднують усі інші, суміжні з ними, правовідносини, утворюючи їх комплекс. Саме вони здійснюють найбільший вплив на інші правовідносини, зокрема у сфері переробки і реалізації сільськогосподарської продукції, створення матеріально-технічної бази виробництва, його виробничо-технічного, хімічного і гідромеліоративного обслуговування тощо. У зв'язку з цим, попри всю багатогранність і неоднорідність аграрних правовідносин, вони не тільки тяжіють одне до одного, але й становлять єдиний комплекс зі своєю специфікою, пов'язаною з сільськогосподарським виробництвом та інтересами його виробників.

Складність, багатогранність  і своєрідність аграрних правовідносин обумовлюються особливостями виробництва в аграрному секторі, пов'язаними передусім з обробкою землі як основного засобу виробництва, вирощуванням, переробкою і реалізацією сільськогосподарської продукції, використанням у процесі виробництва живих організмів, його сезонністю, умовами проживання і праці в сільській місцевості та іншими факторами.

Їх специфіка і особливості  обумовлюються й суб'єктним складом, його різноманітністю і формами власності, на яких базується діяльність виробників сільськогосподарської продукції.

Ще однією ознакою своєрідності аграрних правовідносин є те, що вони в одній і тій же галузі можуть мати як горизонтальний, так  і вертикальний характер на відміну  від традиційних галузей права: цивільного та адміністративного.

Информация о работе Поняття, методи та принципи аграрного права