Побудова виробничої функції і оцінка її адекватності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2013 в 20:28, курсовая работа

Описание

В роботі побудовано виробничу функцію Кобба-Дугласа та оцінено її адекватність. Побудовано графік виробничої функції та зроблено висновок. Всі розрахунки та побудова графіку здійснені в табличному процесорі Microsoft Excel.

Содержание

Завдання на курсову роботу............................................................................. 2
Анотація............................................................................................................... 3
Зміст.......................................................................................................................4
Перелік умовних означень...................................................................................5
Вступ..................................................................................................................... 6
Розділ 1. Теоретичні відомості по роботі.......................................................... 9
Розділ 2. Розрахунки............................................................................................11
Висновки...............................................................................................................17
Список використаної літератури.......................................................................18

Работа состоит из  1 файл

kursach_oformlenie.docx

— 184.29 Кб (Скачать документ)


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

імені адмірала Макарова

Кафедра Управління проектами

 

ЗАВДАННЯ

На курсову  роботу з дисципліни

“Економіко-математичні  моделі та методи управління проектами”

Студент  групи 5171м______________________________________________

Варіант № 6______________________________________________________

Тема. Побудова виробничої функції і оцінка її адекватності______________

Структура розрахунково-пояснювальної  записки:

 1. Титульний лист;
 2. Завдання на курсову роботу;
 3. Анотація (українською, російською);
 4. Зміст;
 5. Перелік умовних означень;
 6. Вступ (актуальність теми, мета  та завдання , структура роботи);
 7. Теоретична частина (Розділ 1)( теоретичні відомості по роботі);
 8. Розрахункова частина(Розділ 2);
 9. Висновки;
 10. Список використаної  літератури;

Дата видачі завдання                                “______” ____________2012 року

Строк здачі студентом готової  роботи   “__28__” __листопада__ 2012 року

Керівник курсової роботи Шнейдер О.Б.____________________________

Студент Кременчук О.В__________________________________________

 

Анотація

В роботі побудовано виробничу функцію  Кобба-Дугласа та оцінено її адекватність. Побудовано графік виробничої функції та зроблено висновок. Всі розрахунки та побудова графіку здійснені в табличному процесорі Microsoft Excel. Робота викладена на 18 аркушах, складається з двох розділів (теоретичні відомості по роботі, розрахунки), містить 1 малюнок, 4 таблиці та 4 матриці.

 

Зміст

Завдання на курсову роботу.............................................................................   2 

Анотація............................................................................................................... 3

Зміст.......................................................................................................................4

Перелік умовних означень...................................................................................5

Вступ..................................................................................................................... 6

Розділ 1. Теоретичні відомості по роботі.......................................................... 9

Розділ 2. Розрахунки............................................................................................11

Висновки...............................................................................................................17

Список використаної  літератури.......................................................................18

 

Перелік умовних означень

F — об'єм випущеної продукції

K — об'єм основного капіталу (основні фонди)

L — витрати праці (чисельність зайнятих)

d, a, b — числові параметри; d>0, a, b³0

 — коефіцієнт детермінації

ср. знач. — середнє значення

 — матриця коефіцієнтів системи рівнянь (*) (права частина)

 

 (*)

 

B — матриця коефіціентів системи рівнянь (*) (ліва частина)

— зворотня матриця від матриці

sum — сума

Х — матриця, отримана в результаті добутку матриць та B (елементи , , матриці Х дорівнюють d, a, b відповідно)

 

Вступ

Актуальністьроботи: у сучасному суспільстві виробництво — важлива сфера бізнесової діяльності, основне джерело отримання благ, які необхідні для життя людини забезпечення її зростаючих потреб. Там, де люди створюють якийсь продукт, існує виробництво. Всі фірми прагнуть отримувати максимальний прибуток, для чого змушені ефективно вести виробництво, тобто використовувати такі методи, які були б вигідними які технологічно, так і економічно.

Для здійснення виробничої діяльності фірмі необхідні  фактори виробництва, які протягом виробничого циклу трансформуються  у вихідну або готову продукцію.

Виробнича функціявиражає функціональну залежність між вхідними ресурсами і випуском готової продукції (обсягом виробництва); вона підкреслює, що вихід продукції є лише функцією кількості вхідних факторів, які використовуються у виробничому процесі. За допомогою побудови виробничої функції можна більш ефективно використовувати ресурси, виявити як той чи інший фактор виробництва впливає на випуск продукції.

 

Мета  курсової роботи: Здобуття студентами навичок побудови виробничої функції (ВФ) за експериментальними даними про витрати-випуски.

 

В процесі  виконання роботи, студент повинен  виконати наступні завдання:

 1. Привести виробничу функцію (ВФ) Кобба-Дугласа до лінійного виду
 2. Скористатися таблицею згідно з отриманим варіантом, в якій приведені динамічні ряди по випуску продукції і витрат ресурсів
 3. Визначити коефіцієнти множинної регресії по методу МНК
 4. Визначити коефіцієнти множинної регресії за допомогою табличного процесора
  1. Створити лист з ім'ям "Регресійний аналіз"
  2. Провести математичне формулювання завдання у вигляді таблиці початкових даних
  3. Запустити пакет регресійного аналізу через меню "Сервіс - Пакет аналізу - Регресія"
  4. У вікні "Регресія" задати інтервали,  що містять, Y і X. Результати обробки розташувати на листі "Регресійний аналіз"
 5. Здійснити зворотне перетворення
 6. Визначити коефіцієнт множинної детерміації
 7. Побудувати графік виробничої функції
 8. Зробити висновок

Структура курсової роботи

Курсова робота містить:

 • електронний файл з розрахунками у форматі Microsoft Office Excel
 • вихідні дані
 • таблиця коефіцієнтів
 • розрахунок математичним методом
 • розрахунок за допомогою надбудови «Аналіз даних»
 • табулювання функції та побудова графіку поверхні
 • розрахунково-пояснювальна записка
 • Розділ 1. Теоретична частина
 • Розділ 2. Розрахункова частина
 • таблиця вихідних даних
 • таблиця коефіцієнтів
 • матриці коефіцієнтів
 • малюнок із зображенням графіка виробничої функції

 

Розділ 1.  Теоретичні відомості по роботі

Виникнення  теорії виробничих функцій прийнято відносити до 1928г., коли з'явилася  стаття американських учених економіста П. Дугласа і  математика Д. Кобба "Теорія виробництва". У цій  статті, була зроблена спроба, емпіричним шляхом визначити вплив капіталу, що витрачається, і  праці на об'єм продукції, що випускається, в оброблювальній промисловості США.

Теорія  виробництва базується на використанні факторних моделей, що пов'язують величину результату виробництва з обсягами виробничих факторів, які обумовили  цей результат.

Найпоширенішим  видом таких факторних моделей  є виробничі функції. В загальному вигляді виробнича функція може бути представлена формулою:

 

Q= f (L,K,M,…),

 

де L, К, М — вхідні фактори виробництва: праця, капітал, матеріали та ін.

Виробнича функція, як і будь-яка економічна модель, є певним спрощенням дійсності. Наприклад, праця може описуватися  не одним числом, а сукупністю чисел, оскільки у процесі виробництва  використовуються працівники різних професій, кваліфікації, різного вікового складу тощо.

Виробнича функція показує максимально  можливий випуск продукції, який може виробити фірма при кожному конкретному  поєднанні мінімально необхідної кількості факторів виробництва.

Д. Коббом була запропонована виробнича функція  виду

 

F = dKaLb (1)

 

де F - об'єм випущеної продукції;

K - об'єм основного  капіталу (основні фонди);

L - витрати  праці (чисельність зайнятих);

d, a, b- числові параметри; d>0, a, b³0.

При побудові виробничої функції Кобба-Дугласа  параметри C, a, b можна оцінити за допомогою лінійного регресійного аналізу по методу найменших квадратів (МНК) :

Виробничу функцію Кобба-Дугласа (1) приводять  до лінійного виду шляхом логарифмування:

 

 (2)

 

При застосуванні МНК мета полягає в мінімізації  суми квадратичних відхилень (SSD) між  спостережуваними величинами ln(F) і  відповідними оцінками ln( ), де - теоретичне значення випуску, отримане по формулі (1)

 

 (3)

 

Введемо підстановки:

 

ln(F)=y

ln(K)=x1

ln(L)=x2  (4)

ln(d)=a

a=b,  b=c

 

C обліком підстановок рівняння (2) набере вигляду:

 

y=a+bx1+cx2 (5)

 

що відповідає лінійній функції  двох змінних.

Суммa квадратичних відхилень (SSD) в цьому випадку запишеться як:

 

Для того, щоб мінімізувати SSD  знаходимо  її приватні похідні по змінних а, в, с і потім прирівнюємо їх нулю.

 

 

 

 

Розкриваючи дужки і прирівнюючи  кожну похідну до нуля. Отримуємо  систему рівнянь (6):

 

 (6)

 

Вирішуємо систему (6) відносно а, в, с.

Використовуючи  зворотні підстановки (4), записуємо (1) в числовому вираженні.

Для оцінки адекватності регресивної моделі спостережуваним  величинам обсягу випуску F  розраховується коефіцієнт множинної детермінації:

 де .

Чим менше  відрізняється R2 від одиниці, тим більше обґрунтовано рішення про те, що вибіркові коефіцієнти регресії можуть бути корисні для вивчення виробничого процесу.

Розділ 2. Розрахунки

Математичний метод

K

L

F

ln(K)

ln(L)

ln(F)

100

148,79

12788

4,605170186

5,002535916

9,45626251

200

170,74

23400

5,298317367

5,140141932

10,0604913

300

21,45

23605

5,703782475

3,065724645

10,06921383

400

119,75

39576

5,991464547

4,785406236

10,58597815

500

675,89

62965

6,214608098

6,516030341

11,0503343

600

82,99

52465

6,396929655

4,418720119

10,86790156

700

24,8

49223

6,551080335

3,210843653

10,80411627

800

28,99

56460

6,684611728

3,366950943

10,9412877

900

89,02

74586

6,802394763

4,488861064

11,2197081

1000

30,97

68823

6,907755279

3,433018994

11,13929327

1100

10,86

63053

7,003065459

2,385086315

11,05173092

1200

9,89

66818

7,090076836

2,291524146

11,10972778

1300

5,78

65585

7,170119543

1,754403683

11,09110229

1400

87,07

107723

7,244227516

4,466712393

11,5873184

1500

36,36

99267

7,313220387

3,593469269

11,50556847

1600

16,84

92648

7,377758908

2,823757009

11,43656264

1700

7,26

85206

7,43838353

1,982379829

11,35282713

1800

53,7

123143

7,495541944

3,983413002

11,72110156

1900

25,22

114189

7,549609165

3,227637331

11,64561025

2000

70,98

140678

7,60090246

4,262398147

11,85422887

2100

1,67

80477

7,649692624

0,512823626

11,29572671

2200

15,43

119390

7,696212639

2,736313666

11,69015072

2300

30,44

138163

7,740664402

3,415757533

11,83618943

2400

5,29

108224

7,783224016

1,665818246

11,59195843

2500

10,03

124077

7,824046011

2,305580602

11,72865762

2600

4,75

113779

7,863266724

1,558144618

11,64201325

2700

1,27

95093

7,901007052

0,2390169

11,46261064

2800

51,45

177260

7,937374696

3,940610462

12,08537286

2900

11,97

144566

7,972466016

2,48240352

11,88149143

3000

19,71

161107

8,006367568

2,981126121

11,98982402

       

sum=

337,7543604


Табл. 1. Вихідні дані.

Табл. 2. Таблиця коефіцієнтів.

 

 

30

212,8133419

96,03661026

=


212,8133419

1530,624618

660,8543745

 

96,03661026

660,8543745

363,120446


Матриця 1. Матриця коефіцієнтів системи  рівнянь (6) (права частина).

 

 

 

5,281743359

-0,612604215

-0,281996109

=

-0,612604215

0,074102613

0,027157371

 

-0,281996109

0,027157371

0,027910527


Матриця 2. Обернена матриця для матриці 1.

 

 

337,7543604

B=

2410,307632

 

1072,991834


Матриця 3. Матриця коефіціентів системи рівнянь (6) (ліва частина).

 

 

4,787711999

X=

0,839984796

 

0,159970545


Матриця 4. Матриця, отримана в результаті добутку матриць та B (елементи , , матриці Х дорівнюють d, a, b відповідно).

 

Числовий  коефіцієнт d дорівнює:

 

 

 

За результатами розрахунків ми отримали формулу виробничої функції в вигляді:

 

 

 

Коефіціент детермінації дорівнює:

 

 

 

Середнє значення ln(F) дорівнює:

 

 

 

Розрахунок  за допомогою надбудови «Аналіз  даних»

Табл. 3. Таблиця  результатів регресійного аналізу Microsoft Excel

 

За допомогою надбудови аналіз даних табличного процесора Microsoft Excel отримано такі ж самі коефіцієнти як в математичному методі.

Виробнича функція  має вигляд:

 

 

 

Коефіцієнт  детермінації дорівнює:

 

Информация о работе Побудова виробничої функції і оцінка її адекватності