Економіко - математичні моделі в управлінні та економіці

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Марта 2013 в 23:21, контрольная работа

Описание

Дослідження математичної моделі дає змогу діставати характеристики реального економічного об’єкта чи системи. Тип математичної моделі залежить як від природи системи, так і від задач дослідження. У загальному випадку математична модель системи містить опис множини можливих станів останньої та закон переходу з одного стану до іншого (закон функціонування).

Работа состоит из  1 файл

ЕММ.doc

— 384.50 Кб (Скачать документ)

Попит багато в чому визначає стратегію і тактику організації  виробництва і збуту товарів і послуг. Облік попиту, обгрунтоване прогнозування його на короткострокову та довгострокову перспективу - одна з найважливіших завдань різних організацій та фірм.

Склад і рівень попиту на той чи інший товар залежать від багатьох чинників, як економічних, так і природних. До економічних факторів належать рівень виробництва (пропозиції) товарів та послуг (позначимо цей фактор у загальному вигляді П), рівень грошових доходів окремих груп населення (D), рівень і співвідношення цін (Р). До природних факторів належать демографічний склад населення, в першу чергу розмір і склад сім'ї (S), а також звички і традиції, рівень культури, природно-кліматичні умови і т.д.

Економічні чинники дуже мобільні, особливо розподіл населення за рівнем грошових доходів. Природні ж фактори змінюються порівняно повільно і протягом невеликого періоду (до 3-5 років) не надають помітного впливу на попит. Виняток становить демографічний склад населення. Тому в поточних і перспективних прогнозах попиту всі природні фактори, крім демографічних, доцільно враховувати спільно, ввівши фактор часу (t).

Загальному вигляді  попит визначається у вигляді  функції перерахованих вище факторів:

у = f (П, D, P, S, t). (1.6)

Оскільки найбільший вплив на попит надає чинник доходу, багато розрахунки попиту і споживання здійснюються у вигляді функції від душового грошового доходу: у = f (D).

Найбільш простий підхід до прогнозування попиту на невеликий період часу пов'язаний з використанням так званих структурних моделей попиту. При побудові моделі виходять з того, що для кожної економічної групи населення за статистичними бюджетних даних може бути розрахована притаманна їй структура споживання. При цьому передбачається, що на досліджуваному відрізку часу помітні зміни зазнає лише дохід, а ціни, розмір сім'ї та інші фактори приймаються незмінними. Зміна доходу, наприклад його зростання, можна розглядати як переміщення певної кількості сімей з нижчих дохідних груп до вищих. Іншими словами, змінюються частоти в різних інтервалах доходу: вони зменшуються у нижніх і збільшуються у верхніх інтервалах. Сім'ї, які потрапляють у новий інтервал, будуть мати ту ж структуру споживання і попиту, яка склалася у сімей з таким же доходом до теперішнього часу.

Таким чином, структурні моделі розглядають попит як функцію  тільки розподілу споживачів за рівнем доходу. Маючи відповідні структури попиту, розраховані за даними статистики бюджетів, і частоти розподілу споживачів за рівнем доходу, можна розрахувати загальну структуру попиту. Якщо позначити структуру попиту у групі родин із середнім доходом D i через r (D i), а частоти сімей з доходом D i через , То загальна структура попиту R може бути розрахована за формулою:

(1.7)

де п - кількість інтервалів доходу сімей.

Структурні моделі попиту - один з основних видів економіко-математичних моделей планування та прогнозування попиту і споживання. Зокрема, широко поширені так звані компаративні (порівняльні) структурні моделі, в яких зіставляються структури попиту даного досліджуваного об'єкта і деякого аналогового об'єкта. Аналогом зазвичай вважаються регіон чи група населення з оптимальними споживчими характеристиками.

Поряд зі структурними моделями в плануванні та прогнозуванні попиту використовуються конструктивні моделі попиту. В основі їх лежать рівняння бюджету населення, тобто такі рівняння, які висловлюють очевидне рівність загального грошового витрати (іншими словами, обсягу споживання) і суми добутків кількості кожного спожитого товару на його ціну. Якщо Z - обсяг споживання, т - кількість різних видів благ, q i - розмір споживання i-го блага, p i - ціна i-го блага, то конструктивна модель попиту може бути записана наступним чином:

Ці моделі, звані також  моделями бюджетів споживачів, відіграють важливу роль у плануванні споживання. Однією з таких моделей є, наприклад, всім відомий прожитковий мінімум. До таких моделей відносяться також раціональні бюджети, засновані на наукових нормах споживання, насамперед продуктів харчування, перспективні бюджети (наприклад, так званий бюджет достатку) і ін.

У практиці планування та прогнозування попиту крім структурних і конструктивних моделей застосовуються також аналітичні моделі попиту і споживання, які будуються у вигляді однофакторних і багатофакторних рівнянь, що характеризують залежність споживання товарів і послуг від тих чи інших факторів

 

Практична частина

 

Задача 1. Розподіл ресурсів

1) Нехай сім Споживачів подали заявки в розмірі s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7. Наявний в розпорядженні Центру ресурс складає RЦ1. Як повинен бути розподілений цей ресурс у відповідності з механізмом прямих пріоритетів ?

2) Нехай існує сім Споживачів, пріоритети яких визначаються числами А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7. Ресурс Центру складає RЦ2. Визначити рівноважні стратегії (заявки) Споживачів, якщо ресурс розподіляється у відповідності з механізмом зворотних пріоритетів.

3) Існує сім Споживачів, які подали заявки в розмірі s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7 і повідомили Центру відповідно наступні показники ефекту: w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7. Яким повинен бути розподіл ресурсу об'ємом RЦ1 у відповідності з конкурсним механізмом ?

4) Сім Споживачів подали Центру свої заявки: s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7. Центр має ресурс RЦ1. Необхідно розподілити цей ресурс у відповідності з механізмом відкритого управління.

RЦ1 = 42; RЦ2 = 65;

s1 = 6; s2 = 15; s3 = 4; s4 = 8; s5 = 9; s6 = 10; s7 = 5;

A1 = 6; A2 = 15; A3 = 4; A4 = 8; A5 = 9; A6 = 10; A7 = 5;

w1 = 30; w2 = 28; w3 = 27; w4 = 25; w5 = 31; w6 = 32;     w7 = 26.

Розв’язок

1). Отже, визначимо, як повинен бути розподілений ресурс у відповідності з механізмом прямих пріоритетів.

Обсяг заявок:

S =

si = 6 + 15 + 4 + 8 + 9 + 10 +5 = 57 > RЦ1,   RЦ1= 42

Ресурси є дефіцитними.

g = = » 0.74.

Відповідно до механізму  прямих пріоритетів, маємо:

x* = {min(si; g × si); i = 1..7} = {g × si; i = 1..7} » 0.74 × (6; 15; 4; 8; 9; 10; 5;) »

» (4,44; 11,1; 2,96; 5,92; 6,66; 7,1; 3,7;).

 

2). Визначимо рівноважні стратегії (заявки) Споживачів, якщо ресурс розподіляється у відповідності з механізмом зворотніх пріоритетів:

=
=
» 3,32.

s* =

× {
; i = 1..7} » 3.32 × {
; i = 1..7} »

» (8,13; 12,86; 6,64; 9,39; 9,96; 10,5; 7,42) = x*.

 

3). Визначаємо ефективність:

c = {

; i = 1..7} » (3,69; 2,18; 4,07; 2,66; 3,11; 3,05; 3,5).

Відповідно до конкурсного  механізму маємо:

max(ci; i = 1..7) = c4 = 4,07 Þ x4 = s4 = 4.  4 < R = 42.

max(ci; i = 1..7; i ¹ 3) = c1 = 3.69 Þ x1 = s1 = 6.  4+6 < R = 42.

max(ci; i = 1..7; i ¹ {1;3}) = c7 = 3.5  Þ x7 = s7 = 5.  4+6+5 < R = 42.

max(ci; i = 1..7; i ¹ {1; 3; 7}) = c5 = 3,11 Þ x5 = s5 = 9.

4+6+5+9 < R = 42.

max(ci; i = {2; 4; 6}) = c6 = 3,05  Þ x6 = s6 = 10.

4+6+5+9+10 < R = 42.

max(ci; i = {2; 4}) = c4 = 2,66  Þ x4 = s4 = 8.

4+6+5+9+10 +8 = R = 42

Відповідно принципів  конкурсного механізму решта  споживачів нічого не отримає.

Розподіл ресурсу має  наступний вигляд:

x* = (6; 0; 4; 8; 9; 10; 5).

4). Відповідно до механізму відкритого управління, маємо:

Перший етап.  = = 6.

s1 = 6 = = 6 Þ x1 = s1 = 6.

s3 = 4 < = 6 Þ x3 = s3 = 8.

s7 = 5 < = 6 Þ x7 = s7 = 9.

n1 =  4.

R1 = R – (6 + 4 + 5) = 42 – 15 = 27.

x* = (6; ?; 4; ?; ?; ?; 5).

Другий етап.  = = 6,75.

s2 = 5 = = 6,75  Þ x2 = s2 = 6,75.

n2 = n1 – 1 = 4 – 1 = 3.

R2 = R1 – 6,75 = 20,25.

Розподіл ресурсу має  наступний вигляд:

x* = (6; 6,75; 4; 6,75; 6,75; 6,75; 5).

 

Задача 2. Управління запасами

1. Система управління  запасами певного виду товару  підпорядковується умовам основної моделі. Кожного року з рівномірною інтенсивністю надходить попит на d одиниць товару, витрати на організацію поставки складають s грн. за одну партію, ціна одиниці товару c грн., а витрати на її зберігання h грн. в рік. Знайти оптимальний розмір партії. Якими будуть тривалість циклу і число поставок за рік, якщо стратегія управління запасами є оптимальною ?

2. Система управління  запасами описується моделлю  виробничих поставок і має  наступні значення параметрів. Попит  рівний d одиниць товару в рік,  ціна c грн., витрати на зберігання одиниці товару протягом року h грн., організаційні витрати s грн. Протягом року може бути вироблено p одиниць товару при повному завантаженні виробничої лінії. Розрахуйте оптимальний розмір партії, тривалість поставки і тривалість циклу поповнення запасів.

3. Очікується, що інтенсивність  рівномірного попиту складає  d одиниць товару в рік. Організаційні  витрати рівні s грн., витрати на  зберігання – h грн. Ціна одиниці  товару рівна c грн., однак, якщо  розмір партії не менше q0 одиниць, ціна знижується до c0 грн. Знайти оптимальний розмір партії.

d = 2700; s = 140; h = 60; c = 60; p = 3500;

q0 = 1350; c0 = 50.

Розв’язок

Нехай q – розмір партії.

1). Загальні витрати:  C(q) = c × d + + ® min.

C’(q) = – + = 0  Þ оптимальний розмір партії:

q* =

=
» 112,2 » 112.

Оптимальне число поставок за рік:  n* = » = 24,1.

Оптимальна тривалість циклу: t* = = = 15,2 (днів).

Cmin » 60 × 2700 + + = 168 735,0 (грн.).

 

2). Загальні витрати:  C(q) = c × d + + ® min.

C’(q) = – + = 0  Þ оптимальний розмір партії:

q* =

=
» 234,8 » 235.

Тривалість поставки:  t* = × 365 » × 365 » 25.6 (днів).

Cmin » 60 × 2700 + + » 166 311,4 (грн.).

 

3). Загальні витрати:  C(q) = ® min.

C’(q) = – + = 0  Þ оптимальний розмір партії:

q* =

=
» 112,2 » 112.

Cmin » 60 × 2700 + + = 168 735 (грн.).

 

Задача 3. Побудова математичної моделі

 

Фабрика виробляє два види фарб: перший – для зовнішніх, а другий – для внутрішніх робіт. Для виробництва фарб використовуються два інгредієнти: А і В. Максимально можливі добові запаси цих інгредієнтів складають 6 і 8 т відповідно. Відомі витрати А і В на 1 т відповідних фарб. Вивчення ринку збуту показало, що добовий попит на фарбу 2-го виду ніколи не перевищує попиту на фарбу 1-го виду більше, ніж на 1 т. Крім того, встановлено, що попит на фарбу 2-го виду ніколи не перевищує 2 т на добу. Оптові ціни однієї тонни фарб дорівнюють: 3 тис. грн. для фарби 1-го виду; 2 тис. грн. для фарби 2-го виду.

Необхідно побудувати математичну  модель, що дозволяє встановити, яку  кількість фарби кожного виду треба виробляти, щоб дохід від  реалізації продукції був максимальним. Також розв’язати задачу графічним методом.

Інгредієнти

Витрати інгредієнтів, т  інгр./т фарби

Запас, т інгр./добу

Фарба 1-го виду

Фарба 2-го виду

А

1

2

6

В

2

1

8


 

Розв’язок

Нехай xj – кількість фарби j-го виду відповідно, т; j = 1..2.

Тоді прибуток від  реалізації всієї продукції складе:

F = 3x1 + 2x2 (тис. грн.).

Витрати інгредієнтів складуть:

А: x1 + 2x2 £ 6;

В: 2x1 + x2 £ 8.

Обмеження на виробництво:

x2 £ x1 + 1;

x2 £ 2.

Величину F необхідно  максимізувати.

Математична модель задачі приймає вигляд:

F = 3x1 + 2x2 ® max;

x1 + 2x2 £ 6;

2x1 + x2 £ 8;

x2 – x1 £ 1;

x2 £ 2;

x1 ³ 0; x2 ³ 0.

У декартовій системі  координат x1Ox2 будуємо прямі:

l1: x1 + 2x2 = 6; l2: 2x1 + x2 = 8; l3: x2 – x1 = 1; l4: x2 = 2.

Информация о работе Економіко - математичні моделі в управлінні та економіці