Використання і аналіз методів розрахунку електричних навантажень промислового підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2013 в 22:25, лабораторная работа

Описание

МЕТА РОБОТИ – ознайомитись з основними методами розрахунку електричних навантажень промислового підприємства.
Правильне визначення очікуваних електричних навантажень при проектуванні елементів системи електропостачання є основою для раціонального вирішення всього комплексу питань, пов’язаних з електропостачанням промислового підприємства. Завищення розрахункових навантажень приводить до перевитрат матеріалу проводів мережі, збільшення потужності трансформаторів і, отже, до подорожчання систем електропостачання. Зниження розрахункових навантажень веде до зменшення пропускної спроможності електричних мереж і може викликати порушення нормальної роботи силових і освітлювальних електроприймачів.

Работа состоит из  1 файл

Лб4.docx

— 88.11 Кб (Скачать документ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

про лабораторну роботу №4

з курсу «Електропостачання міст та промислових підприємств»

на тему «Використання і аналіз методів розрахунку електричних навантажень промислового підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киев 2009

МЕТА РОБОТИ – ознайомитись з основними методами розрахунку електричних навантажень промислового підприємства.

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Правильне визначення очікуваних електричних  навантажень при проектуванні елементів  системи електропостачання є  основою для раціонального вирішення  всього комплексу питань, пов’язаних з електропостачанням промислового підприємства. Завищення розрахункових навантажень приводить до перевитрат матеріалу проводів мережі, збільшення потужності трансформаторів і, отже, до подорожчання систем електропостачання. Зниження розрахункових навантажень веде до зменшення пропускної спроможності електричних мереж і може викликати порушення нормальної роботи силових і освітлювальних електроприймачів. Тому очікувані електричні навантаження бажано визначити при проектуванні як можна точніше.

Однак унаслідок недостатньої точності й вірогідності вихідної інформації про всі багаточисельні випадкові фактори, що формують навантаження, вони не можуть бути визначені з високою точністю. Звичайно при визначенні очікуваних навантажень вважають припустимими помилки в межах ±10%.

У практиці проектування використовують такі методи визначення розрахункових навантажень.

 

Основні методи розрахунку електричних навантажень

1. За річною витратою  активної потужності

а) при наявності даних про  питомі витрати електроенергії на одиниці продукції в натуральному вираженні wпит й продукції, що випускається, М за формулою:

де ТМ – річна кількість годин використання максимуму активної потужності;

б) при наявності даних про  питомі щільності максимального  навантаження на квадратний метр площі цеху Рпит і заданій величині цієї площини F за формулою

в) при наявності даних про  питомі витрати для окремих агрегатів  за формулою:

де Ру – встановлена потужність загальноцехових електроприймачів.

 

2. Метод коефіцієнта  попиту

Застосовують при визначенні навантаження підприємства в цілому на стадії проектного завдання та при інших орієнтовних розрахунках за середніми коефіцієнтами попиту Кс за формулою

Величину Кп приймають однаковою для електроприймачів однієї групи, які працюють в одному режимі, незалежно від кількості й потужності окремих приймачів.

3. Метод упорядкованих  діаграм

Метод застосовують для всіх рівнянь  системи електропостачання і  не залежно від стадії проектування. Розрахункове навантаження визначають за формулою

де РМ – сумарна активна потужність робочих електроприймачів; КИ – груповий коефіцієнт використання активної потужності за найбільш завантажену зміну; КМ – коефіцієнт максимуму активної потужності.

Ефективною кількістю електроприймачів nе називається така кількість однорідних за режимом роботи електроприймачів однакової потужності, яка дає ту ж величину розрахункового максимуму Рр, що й група електроприймачів, різних за потужністю і режимом роботи, знаходять за формулою

де РН – номінальна потужність окремих ЕП.

При nе>200 КМ ≈1,0.

Розрахункове реактивне навантаження визначають за формулою

де tgφCM – cередньозважений tgφ за потужністю окремих ЕП; LM – коефіцієнт максимуму за реактивним навантаженням.

Для груп ЕП з рівномірним графіком навантаження приймають L = 1,05 для будь-якого nе.

При використанні цього методу рекомендується наступний порядок розрахунку:

1. Визначають кількість розрахункових  вузлів N. Для електричної схеми це може дорівнювати кількості радіальних шинопроводів, підключених до цехової трансформаторної підстанції.

2. Всі електроприймачі по кожному  розрахунковому вузлу розбиваються на групи за режимами роботи. Першу групу складають з електроприймачів зі змінним графіком навантаження, другу складають з практично постійним графіком навантаження.

3. По групі сумують кількість  і номінальну потужність електроприймачів.

4. З таблиці знаходять по кожному найменуванню електроприймачів КИ

і cosφ.

5. За формулами знаходять середню  потужність по кожному найменуванню:

 і 

6. По групі сумують середня  потужність.

7. По кожній групі визначають  за формулою nе.

8. За таблицями визначають LM і КМ.

9. Визначають розрахункові активну  і реактивну потужності по  групі:

 і 

10. Визначають повну потужність  по групі Sр.

11. По групі визначають груповий  коефіцієнт використання:

де ΣРС – сума середніх потужностей по групі; ΣРН – сума номінальних потужностей по групі.

12. По вузлу сумують РС і QC. Визначають n і ΣРН, знаходять nе. А далі за пунктами 8-11. Значення, одержані при розрахунках, вже відносяться до розрахункового вузла.

При використанні обчислювальної техніки  коефіцієнт максимуму КМ можна визначити як:

fКв – коефіцієнт форми впорядкованих індивідуальних коефіцієнтів використання (лежить у межах 1,05-1,2); КФ – груповий коефіцієнт форми графіка навантаження за найбільш завантажену зміну, а коефіцієнти А і В мають числове значення, що залежить від величини КФ :

при  КФ<1,1  буде   А=4,1, В=3,1,

1,1≤ КФ ≤ 1,5  А=2,8, В=1,67.

Метод виявився громіздким. Застосування його на вищому рівні приводить до більших помилок в розрахунках. Помилки накопичуються від рівня до рівня. Відбувається просте підсумовування потужностей і коефіцієнтів, хоча електроприймачі виявляються з різних груп.

 

4. Статистичний метод  розрахунку

Він дозволяє визначити розрахункову потужність з будь-якою прийнятою ймовірністю за піком температури й зношеності ізоляції і дає можливість подолати недоліки попереднього методу. Він виявляється більш прогресивним і в подальшому повинен знайти широке використання.

Розрахункове навантаження визначають двома інтегральними показниками: середнім навантаженням РСМ і середньоквадратичним відхиленням за рівнянням

де β – прийнята кратність міри розсіювання для розрахункового навантаження за піком температури і зношеністю ізоляції.

1. За розрахунковим вузлом визначають  сумарна встановлена потужність ΣРН та виділяється найбільш потужний ЕП в групі РНmax.

2. Визначають ефективна кількість  електроприймачів за формулою

3. Визначають середнє навантаження  вузла РС та QC:

 – для активного навантаження  та – для реактивного навантаження.

Якщо середнє навантаження розраховують для групи електроприймачів, то коефіцієнт використання КИ беруть з табличних даних.

Підсумувавши середнє навантаження по групах арифметичним складанням, отримуємо  середнє навантаження по вузлу ΣРС і ΣQC.

4. Визначаємо КИ по вузлу

де ΣРН – сумарна встановлена потужність по вузлу.

5. Визначаємо коефіцієнт максимуму КМ:

6. Визначаємо розрахункове навантаження  за формулою:

 

LM – беруть залежно від КИ і ne.

 

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 

 

Рис.1 – Схема до розрахунку електричних навантажень

 

Таблиця 1 – Вихідні дані

Найменування вузлів живлення і груп ЕП

Варіант 3

Кількість ЕП, n

Встановлена потужність, кВт

РН

ШР-1

Металорізальні верстати

45

5

225

Пресове обладнання

11

12

132

Електропіч

2

50

100

Вентилятори

2

4,5

9

ШР-2

Верстати різні

72

42/4

900

Вентилятори

10

15

150

Насоси

4

75

300

Нагрівачі

2

30

60

ШР-3

2 заливальні крани:

  а) головний підйом (2 двигуни)

3

2х50

300

  б) допоміжний підйом

4

30/7,5

75

  в) пересувний міст (2 двигуни)

3

2х40

240


 

Таблиця 2 – Метод упорядкованих діаграм

Найменування вузлів і груп ЕП

Кількість ЕП

Встановлена потужність, кВт

Ки

Середнє навантаження

nе

Рр, кВт

Qр, кВар

Sр, кВА

Ір, А

РНΣ

Рср

Q

ШР-1

Металорізальні верстати

45

5

225

0,16

0,6/1,33

36

47,9

-

-

-

-

-

-

Пресове обладнання

11

12

132

0,17

0,65/1,15

22,4

25,8

-

-

-

-

-

-

Разом група-1

56

2,4

357

0,164

-

58,4

73,7

56

1,28/1,1

74,8

80,7

110

159

Електропіч

2

50

100

0,8

1/0

80

0

-

-

-

-

-

-

Вентилятори

2

4,5

9

0,65

0,8/0,78

5,9

4,6

-

-

-

-

-

-

Разом група-2

Разом ШР-1

4

-

11,1

-

109

-

0,79

-

-

-

85,9

-

4,6

-

3

-

1,14/1

-

97,9

172,7

4,6

85,3

98

192,6

141,7

278,3

ШР-2

Верстати різні

72

42/4

900

0,2

0,65/1,15

180

207

-

-

-

-

-

-

Разом група-1

72

10,5

900

0,2

-

180

207

25

1,4/1,1

252

227,7

339,6

490,8

Вентилятори

10

15

150

0,7

0,8/0,78

105

81,9

-

-

-

-

-

-

Насоси

4

75

300

0,8

0,8/0,78

240

187,2

-

-

-

-

-

-

Нагрівачі

2

30

60

0,8

1/0

48

0

-

-

-

-

-

-

Разом група-2

Разом ШР-2

16

-

5

-

510

-

0,77

-

-

-

393

-

269,1

-

14

-

1,08/1

-

424,4

676,4

269,1

496,8

502,5

839,2

726,2

1212,8

ШР-3 (2 заливальні крани)

 а) головний підйом 

(2 двигуни)

3

2х50

300

0,2

0,5/1,33

60

79,8

-

-

-

-

-

-

 б) допоміжний підйом

4

30/7,5

75

0,2

0,5/1,33

15

20

-

-

-

-

-

-

 в) пересувний міст 

(2 двигуни)

3

2х40

240

0,2

0,5/1,33

48

63,8

-

-

-

-

-

-

Разом ШР-3

 

Разом ШМА

10

 

-

25

 

-

615

 

-

0,2

 

-

-

 

-

123

 

-

163,6

 

-

10

 

-

1,84/1,1

 

-

226,3

 

1075,4

180

 

762,1

289,2

 

1318,1

417,9

 

1904,7


 

 

 

Таблиця 3 – Статистичний метод розрахунку

Найменування вузлів і груп ЕП

Кількість ЕП

Встановлена потужність, кВт

Ки

Середнє навантаження

nе

Рр, кВт

Qр, кВар

Sр, кВА

Ір, А

РНΣ

Рср

Q

Металорізальні верстати

45

5

225

0,16

0,6/1,33

36

47,9

-

-

-

-

-

-

Пресове обладнання

11

12

132

0,17

0,65/1,15

22,4

25,8

-

-

-

-

-

-

Електропіч

2

50

100

0,8

1/0

80

0

-

-

-

-

-

-

Вентилятори

2

4,5

9

0,65

0,8/0,78

5,9

4,6

-

-

-

-

-

-

Верстати різні

72

42/4

900

0,2

0,65/1,15

180

207

-

-

-

-

-

-

Вентилятори

10

15

150

0,7

0,8/0,78

105

81,9

-

-

-

-

-

-

Насоси

4

75

300

0,8

0,8/0,78

240

187,2

-

-

-

-

-

-

Нагрівачі

2

30

60

0,8

1/0

48

0

-

-

-

-

-

-

(2 заливальні крани)

 а) головний підйом 

(2 двигуни)

3

2х50

300

0,2

0,5/1,33

60

79,8

-

-

-

-

-

-

 б) допоміжний підйом

4

30/7,5

75

0,2

0,5/1,33

15

20

-

-

-

-

-

-

 в) пересувний міст 

(2 двигуни)

3

2х40

240

0,2

0,5/1,33

48

63,8

-

-

-

-

-

-

Разом ШМА

158

22,2

2036

0,41

-

840,3

718

41

1,15/1

966,3

718

1203,9

1739,7

Информация о работе Використання і аналіз методів розрахунку електричних навантажень промислового підприємства