Iндивідуальний підхід у роботі з важковиховуваними дітьми

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2012 в 18:56, курсовая работа

Описание

Мета: на основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури охарактеризувати сутність індивідуального підходу в організації роботи з важкими учнями в школі та проаналізувати вплив неблагополучної родини на розвиток девіантної поведінки у дітей.
Реалізація означеної мети передбачає вирішення наступних завдань:
1) проаналізувати психолого-педагогічну літературу по проблемі важковиховуваності учнів;
2) визначити сутність понять девіантна поведінка, важковиховуваність на основі аналізу наукової літератури ;
3) провести дослідницьку роботу з можливість виявлення рівня самооцінки та агресивності учнів та аналіз їх результатів;

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………….........................3
РОЗДІЛ I. ВАЖКОВИХОВУВАНІ ДІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
I.1. Загальне визначення девіантної поведінки……………………………..7
I.2. Основні форми прояву девіантної поведінки………………………….10
I.3. Методи діагностики важковиховуваності……………………………..16
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ I…………………………………………………….18
РОЗДІЛ II. СІМ’Я ЯК ОСНОВНИЙ ОСЕРЕДОК ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
II.1. Сім’я як об’єкт та суб’єкт педагогічного впливу…………………….20
II.2. Неблагополучні сім’ї. Взаємозв’язок сімейного неблагополуччя і девіантної поведінки…………………………………………………...25
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ II……………………………………………………28
РОЗДІЛ III. АКТИВІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ІЗ СОЦІАЛЬНО ЗАНЕДБАНИМИ ДІТЬМИ
III.1. Основні шляхи і засоби перевиховання важковиховуваних дітей. Етапи перевиховання педагогічно занедбаних дітей…………........................................................................................30
III.2. Індивідуальний підхід у роботі з важковиховуваними дітьми…......32
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ III…………………………………………………..35
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………………………………………37
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….46

Работа состоит из  1 файл

Курсова робота з педагогіки Віннік Катерини 306-А гр..doc

— 265.50 Кб (Скачать документ)
0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;margin-left:0pt">

Досліджувані

Результат

Рівень самооцінки

1

Азімов І.

13

високий

2

Бойко Д.

22

середній

3

Кручик А.

21

середній

4

Макаров А.

5

високий

5

Мотасов А.

19

високий

6

Нагорний С.

13

високий

7

Пісковецька М.

19

високий

8

Степовий М.

11

високий

9

Хилько А.

12

високий

10

Чернишкова Т.

19

високий

 

З досліджень рівня самооцінки спостерігаємо: з 10 учнів 2 учні мають середній рівень самооцінки, коли людина рідко страждає від комплексу неповноцінності й іноді намагається підлаштуватись під думку інших, 8 учнів мають високий рівень.

Таблиця №4. Відсоткові значення дослідження самооцінки

Рівні

Низький

Середній

Високий

%

0 %

20 %

80 %

 

У результаті аналізу показників рівнів самооцінки виявлено, що  у учнів домінуючим є високий рівень самооцінки 80%.

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.      Алексєєнко Т. Ціннісні орієнтації сімейного виховання: концепція реалізації/ Т. Алексєєнко// Рідна школа, №10,1997, С.69-71

2.      Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущенных подростков/ Валентин Георгиевич Баженов. – К.: Рад. школа, 1986. – 350с.

3.      Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: курс лекцій / О.І. Бондарчук. - К.: МАУП, 2001. – 94с.

4.      Бютнер К. Жить с агрессивными детьми / Кристиан Бютнер. - М.: Педагогіка, 1991. – 44 с.

5.      Бондаренко А.Д. Психологическая помощь: теорія и практика: учебное пособие для студентов старших курсов психол. фак. и отд-ний ун-тов /Александр Бондаренко.- К.,1997. – 216 с.

6.      Василькова  Ю.В. Социальная педагогика: учебное пособие для студ. высших педагогических учебных заведений / Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова. - М.: Академия,1999. – 440с.

7.      Вітюк В.В. Психолого-педагогічні особливості профілактики девіантної поведінки у молодіжном середовищі / В. В. Вітюк // Проблеми освіти. – К.,2008. – № 56. – С. 30-34.

8.      Волкова Н.П. Педагогіка: посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.П. Волкова. – К.,2001. –  576 с.

9.      Волинець Л.С. Щодо соціального феномену  “ діти вулиці “ в Україні //Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення: збірник наукових праць. – К., 1998. – С.170-175

10. Соціальна функція сучасної сім’ї // Гуманітарний вісник ДВНЗ / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. — Переяслав-Хмельницький, 2006.

11. Еремин В.А. Улица - подросток - воспитатель. / Виталий Аркадьевич Еремин. – М.: Просвещение, 1992. – 160 с.

12. Зайцева 3. Г. Неблагополучна сім'я та її вплив на формування особистості дитини // Соціальна підтримка молодої сім'ї. / З.Г.Зайцева. – К.:Академпрес, 1994. – 349с.

13. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка: книга для воспитателей детского сада/ Александр Иванович Захаров. – М., 1986. – 127 с.

14.   Зубченко М. Запрошуємо до діалогу: посібник для підлітків 11-14 рр. / М.Зубченко. – К.: Богдана, 2003. – 127 с.

15. Индивидуальная работа с трудовоспитыемыми учащимися: методические рекомендации. - К.:Рад. школа,1981. – 300 с.

16. Іванов В.Н. Девіантне поводження: причини і масштаби // Соціально-політичний журнал.-1995. – №2

17. Калина Н.Ф.Основи психотерапії/ Надежда Федоровна Калина. – К.,1997. – 352с.

18. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков: социально-психологические и психиатрические аспекты/ Валентин Тимофеевич Кондрашенко. – Минск,1988. – 244 с.

19. Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях і відповідях: навч.посібник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.:Знання,2006. – 486 с.

20. Моісеєнко К. Робота соціального педагога з учнями, що потребують особливої педагогічної уваги // Соціальний педагог. – 2007. – №9. – С.21-37

21. Обухова Л.Ф.Вікова психологія / Людмила Пилипівна Обухова. – М.,1996.-290 с.

22. Основи практичної психології: підручник/ В.Панюк,Т.Титаренко,Н.Чепелєва. – К.:Либідь,2003. – 536 с.

23. Оржеховська В. Проблеми дитячої бездоглядності в Україні : аналіз та пошуки шляхів подолання. / В. Оржеховська // Рідна школа. – 2009. – № 5. – С. 33-34.

24. Павленок П.Д. Социальная работа с лицами и группами девіантного поведения: учебное пособие /П.Д.Павленок. – М.:ИНФРА-М,2007. – 185 с.

25. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учебник для студентов педагогических вузов: в 2 кн./ И.П.Подласый. - М.: ВЛАДОС, 1999. – Кн. 2: Процесс воспитания. – 256с.

26. Поліщук Ю. Особливості розробки соціально-педагогічної роботи з важковиховуваними дітьми і підлітками та їхнє застосування / Юрій Поліщук. // Гуманітарний вісник ДВНЗ. 2006. – С. 168-170.

27. Психологія соціально дезадаптованої поведінки / Гусєв Андрій  Ігорович. К. – 2006

28. Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХ1 століття / В.М.Доній,Т.М.Несен,Ч.Г.Єрмаков. – К.:ІЗМН,1998. – 520 с.

29. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: учебное пособие/ Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 384 с.

30. Сім'я і діти: Програма родинно-національного виховання та навчання -тематичний план педагогічної освіти батьків/ за ред. В.Г. Постового. – К.: ІЗМН, 1997. – 56 с.

31. Скребець О. Особистісно-орієнтований підхід у роботі із соціально дезадаптованими неповнолітніми. / О. Скребець // Рідна школа. – 2009. – № 5. – С. 51-54.

32. Столяренко Л.Д. Основы психологии: Практикум /Людмила Дмитриевна Столяренко. – Ростов: изд.”Феникс”,2000. – 576 с.

33. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5-ти т. – Т. 4./ Василій Олександрович Сухомлинський.– К.: Рад. школа. – 639 с.

34. Федорченко, Т. Методи корекційної роботи з агресивними дітьми i підлітками / Т. Федорченко // Рідна школа. – 2007. – № 2. – С. 12 - 15.

35. Фіцула М.М. Педагогічні проблеми перевиховання учнів/ Михайло Миколайович Фібула. – Тернопіль,1993. – С.19

36. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти/Михайло Миколайович Фіцула. – К.: Видавничий центр "Академія", 2000. – 544 с.

37. Ягупов В.В. Педагогіка : навчальний посібник / Валерій Васильович Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560с.

38. Робота з дітьми з неблагополучних сімей. – Доступний з <http://osvita.ua/school/upbring/1168>

 Информация о работе Iндивідуальний підхід у роботі з важковиховуваними дітьми