Загальна характеристика економіки України та особливості її розвитку в перехідний період

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2012 в 13:44, контрольная работа

Описание

Проголошення України незалежною державою докорінно змінило п геополітичне положення, започаткувало нові орієнтири у використанні природно-ресурсного потенціалу, формуванні структури виробничого комплексу, розпитку зовнішньоекономічних зв'язків. Геополітичне положення (ГПП) — складна наукова категорія, що визначається сукупністю територіальних відношень певної країни з іншими державами та великими природними об'єктами, які мають істотний політичний. економічний, екологічний, соціальний вплив на цю країну. До територіальних відношень належать: взаєморозташування. доступність. територіальна композиція, граничність. сусідство. симетричність тощо.

Работа состоит из  1 файл

мод.трансф.процеси.doc

— 374.00 Кб (Скачать документ)

У нинішніх умовах господарство України переживає тривалу економічну кризу, що негативно впливає і на стан зовнішньої тор­гівлі. Обсяг експорту не відповідає можливостям наших товарови­робників і не забезпечує потреб держави у валютних надходжен­нях, необхідних для стабілізації економіки, зниження рівня інфляції та бюджетних витрат.

За даними Міністерства статистики України, експорт за останні роки постійно скорочується. Крім того, дуже неефективною є струк­тура експорту, майже 90 % його становлять сировина, матеріали, товари народного споживання. Вивозяться також гостродефіцитні ресурси і продаються на світовому ринку за демпінговими цінами. Навіть з країнами близького зарубіжжя Україна має від ємне сальдо балансу на продукцію виробничо-технічного призначення. Негативне сальдо у торгівлі з цими країнами зберігається для енер­гоносіїв, прокату кольорових металів, целюлози, деревини, каучу­ку, акумуляторів тощо, у світовий економічний простір Україна інтегрувала у ролі сировинного придатка. Доказом цього є те, що протягом кількох останніх років експорт машинно-технічних това­рів у загальному балансі становить 10—20 %, а рівень експорту готової продукції у світі понад 50 %

Зовнішньоекономічна діяльність України потребує докорінної перебудови — йдеться про зміну сировинного спрямування експор­ту, підвищення в ньому частки продукції обробних галузей, удос­коналення структури імпорту. Адже відомо, що Україна виробляла й може виробляти цілий спектр наукоємної, складної машинно-технічної продукції: літаки, автобуси, автомобілі, трактори, комбай­ни, судна різного призначення, ракетні комплекси, верстати, тур­біни, засоби зв'язку, електроніку, радіо- і телеапаратуру тощо. Ре­ально основними експортерами конкурентної на світовому ринку продукції можуть швидко стати підприємства воєнно-промислово­го комплексу, на яких зосереджені високоякісне обладнання, су­часна технологія, висококваліфіковані фахівці.

У товарній структурі вивозу переважають вироби чорної мета­лургії, залізна руда і кокс, продукти харчової промисловості. Про­мисловий потенціал України достатній для надходження валюти, необхідної для сплати державного зовнішнього боргу, закупівлі найнеобхіднішого імпорту та оплати інших загальнодержавних по­треб. Реалізація цього потенціалу можлива за відповідної пропускної здатності транспортної інфраструктури, сприятливої соціально-полі­тичної і правової ситуації та здатності зовнішньоторгових органі­зацій та інших виконавчих структур до реалізації продукції.

У сучасних умовах економічні зв'язки України з країнами Схід­ної Європи трохи послабилися, але в майбутньому, очевидно, вони розвиватимуться більш ефективно.

Україна бере участь в економічному співробітництві з проми­слове розвиненими країнами світу. Понад 20 країн (Австрія, Голлан­дія, Італія, Норвегія, Франція, Фінляндія, ФРН, Швейцарія, Швеція, СІНА, Канада, Великобританія, Японія та ін.) отримують з України промислову продукцію і промислову сировину: залізну і марганцеву руди, кокс, чавун, прокат чорних металів, графіт, скло, металургійне та гірничо-шахтове устаткування, штучні алмази, велосипеди, мета­лообробні верстати, прилади, автонавантажувачі, а також цукор, льоноволокно, олію тощо. До Великобританії з України надходять прокат чорних металів, чавун, феросплави, металообробні верстати, бензол, цукор, льоно­волокно, хміль, а Україні Великобританія постачає різні машини, промислове устаткування, хімічні продукти, вовняні тканини. До ФРН Україна експортує феросплави, чорні метали, автонавантажувачі, віконне скло, олію тощо. З ФРН Україна імпортує різні машини й промислове устаткування, прокат чорних металів, хіміч­ну продукцію. До Франції з України вивозять антрацит, помпи, металообробні верстати, фотоапарати, льоноволокно, олію. Франція поставляє Україні потоково-механізовані й автоматизовані лінії зварювання і складання кузовів кабін трактора Т-150. На французьких суднобудівних підпри­ємствах виконують замовлення Чорноморського пароплавства. Українські машинобудівники виготовили для США унікальний трансформатор на 500 тис. кВт, Фінляндії — комплект устаткуван­ня для атомної електростанції, Україна бере участь в економічному співробітництві з країна­ми, що розвиваються. У попередні роки, за існування СРСР, цим країнам було надано кредити на пільгових умовах з відшкодуван­ням кредиту протягом 10—12 років. Частка України в цих креди­тах, за попередніми підрахунками, становить майже 18 млрд дол. Традиційні товари експорту країн, що розвиваються, бавовна, джут, вовна, арахіс, рис, оливкова олія, натуральний каучук, какао-боби, кава, цитрусові, тютюн та ін.

Україна вивозить свої товари до багатьох країн, що розвиваються. У структурі експорту основне місце посідають машини і промислове устаткування. Так, вантажні автомобілі Кременчуцького заводу пос­тавляють до Індії, Латинської Америки, Близького Сходу; помпи із Сумського заводу — до Індії, Пакистану, Сирії. Машини, устаткуван­ня, прилади для африканських, азіатських і латиноамериканських країн виготовляють з урахуванням їх роботи в умовах тропічного клімату.

Підписано угоду про постачання нафти і газу з Ірану в Україну. З цією метою створено українсько-ірансько-азербайджанську ком­панію, яка збудує цілу систему трубопроводів через Росію в Укра­їну. 45 % внеску — України, така сама частка — Ірану, 10 % — Азербайджану. Угода розрахована на 15 років, Україна поставляти­ме до Ірану машини і обладнання для гірничо-добувної та металур­гійної промисловості, братиме участь у реконструкції металургій­них підприємств, доріг і морських портів. Підписана угода між Україною і Тунісом про співробітництво в галузі іригації, за якою на туніських іригаційних спорудах пра­цюватимуть українські фахівці. Туніс постачатиме Україні фосфо­рити. Останнім часом право на здійснення зовнішньоекономічних опе­рацій надано окремим підприємствам і організаціям, внаслідок чого підвищилася активність їх у зовнішньоекономічній сфері. Зареє­стровано більш як ЗО тис. учасників зовнішньоекономічних зв'язків. В економічних зв'язках України із зарубіжними країнами вико­ристовується науково-технічне співробітництво. До нього належить торгівля патентами, ліцензіями, технічним досвідом ("ноу-хау") тощо. Науково-технічне співробітництво сприяє прискоренню темпів еконо­мічного розвитку, втіленню найновіших технічних досягнень, раціо­нальному використанню природних ресурсів, автоматизації і механі­зації технологічних процесів, скороченню строків будівництва сучасних підприємств, підвищенню ефективності капіталовкладень, розширенню сфери міжнародних відносин. У зовнішньоекономічних зв'язках України використовується і така форма економічного співробітництва, як кредити. В сучасних умовах нестабільності економічного розвитку Україна зацікавлена в надходженні іноземних інвестицій в українську економіку. В пер­спективі Україна може надавати цільові кредити у національній валюті зарубіжним державам, підприємствам та іншим спожива­чам під закупівлю вітчизняної машинотехнічної продукції. Таке кре­дитування іноземних споживачів сприятиме зовнішньому конвер­туванню української грошової одиниці.    Створення спільних підприємств — одна з форм економічного співробітництва України із зарубіжними країнами. Ці підприємства діють самостійно, наділені широкими правами для здійснення ек­спортних та імпортних операцій. Спільні підприємства погоджують ціни на спільно вироблену продукцію і укладають відповідні кон­тракти. Їх прибуток розподіляється між учасниками пропорційно вкладу в статутний фонд. У 1995 р. на території України діяло понад 2,5 тис. спільних підприємств. За участю фірм США створено 120 спільних підпри­ємств, Німеччини — 40, Австрії — 22 та ряду інших країн. Найбіль­ше їх у місті Києві (204) та Одеській області (143). Різними є профілі спільних підприємств. Так, львівське вироб­ниче об'єднання "Конвеєр" і болгарсько-угорське товариство "Інтрасмаш", а також гомельське виробниче об'єднання "Гідроавтоматика" та завод "Данувія" (Угорщина) уклали договір про прямі зв'язки щодо спільного проектування і виробництва автоматизова­них транспортно-складських систем і засобів гідроавтоматики. Налагоджуються прямі стосунки Міністерство сільського господарства і продовольства України із зарубіжними фірмами. Заслуго­вує уваги співробітництво з фірмою ВА5Р (ФРН) у галузі впровад­ження інтенсивної технології виробництва сої на основі застосу­вання хімічних препаратів фірми. Перспективним напрямком розширення зовнішьноекономічних зв'язків, створення спеціальних зон "вільного підприємництва" на території України (в районі Одеси, у Закарпатті та деяких інших місцях). Вільні економічні зони в Україні з часом сприятимуть при­скоренню розвитку її економіки на основі створення умов для за­лучення іноземного капіталу. Україна має приділяти велику увагу міжнародному туризму — галузі, яка найшвидше дає прибуток. Нині ми приймаємо в себе майже 250 тис. іноземних туристів, що становить лише 0,05 % сві­тової кількості. Проте реально ми вже тепер можемо обслуговува­ти до 5 млн туристів, що може дати майже 1 млрд дол. Крім того, резервом для надходження валюти до України є плата за транзитні залізничні, автомобільні, повітряні перевезення, транс­портування нафти і газу. Все це разом може давати 6 млрд дол. щороку.

 

1

 Информация о работе Загальна характеристика економіки України та особливості її розвитку в перехідний період