«Материалтану» пәні бойынша оқу материалдарының мазмұны мен құрылымдары

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Октября 2013 в 15:59, доклад

Описание

«Материалтану» пәнінің оқу материалдары сөз болғанда, ең алдымен халық шаруашылығының көптеген салаларында кеңінен қолданылатын маңызды конструкциялық материалдар қатарына шойын мен болат жатқызылады. Шойынға қарағанда болат құрамында көміртек аз болғандықтан, шойынды қышқылмен байытып, көміртекті бірте-бірте кеміту жолымен болат алынады. Шойынмен салыстырғанда болаттың механикалық қасиеттері жоғары екендігін ескерсек, болат өндірістің негізгі материалы болып есептеледі. Сондықтан осы ғылыми мақалада болаттың негізгі түрлерін және қолданылу аясын талқылауды жөн деп білеміз [1].

Работа состоит из  1 файл

Материалтану ж-не конструкциялы- материалдар технологиясы.doc

— 863.00 Кб (Скачать документ)

Студенттерге арналған

пән бағдарламасы

Нысан

ПМУ  ҰС Н 7.18.2/07


 

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

 

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік  университеті

 

Металлургия кафедрасы

 

 

 

 

СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

 

пәні «Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы»

мамандығы 050709 «Металлургия»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлодар          

Студенттерге арналған

пәннің бағдарламасын

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н  7.18.2/11


              бекітемін

              Декан ММЖжКФ

              ___________Т.Т. Тоқтағанов

            200_ж. «___»_____________

 

 

 

Құрастырушы: аға оқытушы Н.С. Сембаев  ____________

                                  

Металлургия кафедрасы

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

 

пәні «Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы»

 

мамандығы 050709 «Металлургия»

 

Бағдарлама 200_ж. «____» _________бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының  негізінде әзірленген. 

 

200_ж. «___»____________кафедра  отырысында ұсынылған. 

Хаттама №_____.

 

Кафедра меңгерушісі __________ М.М. Сүйіндіков

                                             (қолы)

 

Металлургия, машина жасау және көлік  факультетінің оқу-әдістемелік  кеңесімен  құпталған

200_ж.  «_____»______________хаттама №____.

 

ОӘК төрағасы ____________ Ж.Е. Ахметов

                                (қолы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқытушы туралы мағлұмат

 

Металлургия, машина жасау  және көлік факультеті

Металлургия кафедрасы

Аға оқытушы Сембаев Нұрболат Сакенұлы, дәрістер

Ассистент Шошай Жансерік Шошайұлы, зертханалық сабақтар

Тел. (8-7182) 673623

Қабылдау уақыты: сәрсенбі сайын 1100 – 1200, Б-234

 

Пән туралы мағлұмат

 

Курс 2 (4 семестр – емтихан).

 

Пререквизиттер

Осы пәнді оқуға бастайтын  пәндер тізбесі: сызба геомериясы және инженерлік графика, физика, химия, қолданбалы механика  болып саналады.

 

Пәнді оқыту мақсаты:

«Материалтану және конструкциялық материалдардың технологиясы» пәнінің мақсаты материалдардың  құрылуы мен қасиеттері арасындағы байланысты, дайындамалардың қалып түзілуі мен машина бөлшектерінің негізгі технологиялық тәсілдері туралы білім беру сонымен қатар конструкциялық материалдарды талдау принціпін оқыту, конструкциялық материалдарды өңдеу және балқытып құю, қысыммен өңдеу, пісіру, кесу және басқа әдістерімен өңдеу арқылы пішінің өзгертіп дайындамалар мен бөлшектерді жасау технологиясымен білімгерлерді таныстыру.

 

Пәнді оқытудың міндеті

«Материалтану және конструкциялық материалдардың технологиясы» пәні басқа техникалық пәндермен бірге  білімгерлерді жалпы инженерлік технологиялық дайындықтар өткізіп өндірісте және ғылыми жұмыстарға қажетті біліммен қамтамассыз етеді. Қазіргі кезендегі өндіріс мүмкіншіліктерімен, конструкциялық материалдарды алудың, өңдеудің және беріктендірудің әр түрлі технологиялық әдістерін жетілдіру және даму перспективаларымен таныстыру,  конструкциялық материалдарды дұрыс таңдап алып әр түрлі әдістермен өңдеу үшін осы пәннің білімін пайдаланады.

 

Пәнді оқу нәтижесінде  студент келесіні білуі қажет:

– өнімнің жоғары сапасын  қамтамасыз ететін дайындамалар мен  машина бөлшектерін алу және өңдеудің технологиялық әдістерін;

  • конструкциялық материалдар мен оларды жіктеуді;
  • машина  жасау  бұйымдарын   дайындауда  құю  өндірісінің  мәнің;
  • металдарды  қысыммен    өңдеу арқылы  дайындамаларды  алу

түрлерін;

  • пісірудің   жалпы  сипаттамасы   мен  тәсілдерін менгеру қажет.

 

Пәнді игеруде студенттер істей  білуге тиісті:

– конструкциялық материалды дұрыс тандауды, берілген құрылым  мен  қасиетерді алу мақсатында оған өңдеуді тағайындауды;

  • машина бөлшектері мен құрал-саймандардың жоғары сенімділігі мен ұзақ уақытқа қамтамасыз ету үшін эксплуатациялық жағдайда материалдарды дұрыс тандауды және керекті қасиетерді алу мақсатымен оларға термиялық, термомеханикалық және химия-термиялық өңдеуді тағайындауды;

– материалдар құрылымын  металлографиялық талдау, әр турлі өңдеу жүргізгеннен кейін дайындамалардың механикалық қасиеттері, қалыптар өзекшелер, соғылмалар, пісірілген қосылыстар дайындау білуге тиісті.

 

Мамандықтың

жұмыс бабындағы оқу

жоспарынан үзінді көшірме

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/10


 

050709 «Металлургия»

Пән атауы «Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы»

 

№ р/с

 

Оқу түрі

Бақылау түрі

Жұмыс көлемі,

сағат

 

Сағаттардың курсқа және семестрге бөлінуі, сағ

 Емтихан

 Сынақ

 КЖб

 КЖ

 ЕСЖ

 БЖ

Барлығы

 Жалпы

 ауд.

 СӨЖ.

 Дәріс

 Тәж.

 Зерт..

 

 СӨЖ

 Дәріс

 Т әжір.

 Зерт.

 СӨЖ

1

Орта білім  негізінде 

4

         

135

45

90

3 семестр

4 семестр

       

30

 

15

90
 

Әдебиет

 

Негізгі:

  1. Сүлеймен Е.Б. Материалтану. Оқулық. – Павлодар: С. Торайғыров

атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми баспа орталығы 2006. – 261 б.

2. Cыздыков О., Оразбаев Б., Нысанбаев Ғ. Конструкциялық материалдар технологиясы. Оқулық–Алматы Республикалық баспа кабинеті, 1993 ж. – 290 б.

3. Оськин В.А., Евсиков  В.В. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Учебники и учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / Книга.1. – М. : Колос, 2008. – 447 с.

4. Дальский А.М., Арутюнова А.И., Барсукова Т.М. Технология

конструкционных материалов: Учебник для машиностроительных специальностей вузов.- 2-ое изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроения, 1985. - 448с.

5. Материаловедение и  технология металлов: Учебник для  студентов 

машиностроительных спец. вузов / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин  и др. – 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк,. 2007. – 862 с.; ил.

6. Сүлеймен Е.Б., Сүйіндіков М.М. Металтану: –  Металлургиялық және машинажасау мамандықтарындағы студенттерді оқытуға арналған әдістемелік құрал: Павлодар: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми баспа орталығы, 2001. – 34 б.

7. Сүйіндіков М.М. Конструкциялық  материалдар технологиясы: –   Лабораториялық жұмыстарға арналған  әдістемелік құрал: Павлодар: С.  Торайғыров атындағы Павлодар  мемлекеттік университетінің ғылыми  баспа орталығы, 2000. – 100 б.

8. Казаков Н.Ф., Осокин А.М., Шишкова А.П. Технология металлов и

других конструкционных  материалов: Учеб. пособие для  немашиностроительных вузов. - М.: Металлургия, 1975. – 687с.

9. Гуляев А.П. Металловедение, уебник, 6-е издание, перерап. и доп.-М.: Металлургия, 1986, 541 с.

10. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.И. Материаловедение: Учебник для втузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1990. – 528 с.

11. Арзамасова Б.Н. Материаловедение: Учебник для втузов/Под общей ред. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 384 с.

12. Кнорозов Б.В., Усова Л.Ф., Третьяков А.В. Технология металлов:

Учебник для вузов.- 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Металлургия, 1987.- 902 с.

13. Солонцев Ю.П., Пряхин Е.И. Материаловедение: Учебник для вузов. Изд. 3-е перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Химиздат, 2004. – 736 с.

14. Вернер А.К., Курбатова  И.А., Парфеновская О.А. Технология  кострукционных материалов: Краткий  курс лекций , 3-е изд. – М. : МГИУ, 2008. – 140 с. 

 

Қосымша:

15. Дриц М.Е., Москалев М.А. Технология конструкционных материалов и материаловедение: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1990.- 447с.

16. Жадан В.Т., Гринберг Б.Г., Никонов В.Я. Технология металлов и других конструкционных материалов: Учеб. пособие для немашиностроительных вузов. -2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1970. - 704с.

17. Архипов В.В., Абиндрев А.А., Касенков М.А. Технология металлов и других конструкционных материалов: Учебник для механических специальностей вузов.- 3-ие изд., перераб, и испр. - М.: Высшая школа, 1970. - 520с.

18. Сүлейменов Е.Б., Сүлейменов Т.Ж.  Материалтану сөз тізбегінің

орысша-қазақша сөздігі. – Алматы: Республикалық баспа  кабинеті, 1993. – 19 б.

19. Сүлеймен Е.Б. Металтану сөз тіркесінің орысша-қазақша сөздігі. –

Павлодар: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми баспа орталығы, 2005. – 35 б.

 

Ұсынылатын  мерзімдік басылымдар

 

«Литейное производство» журналы

 «Известия вузов. Черная металлургия» журналы

«Известия вузов. Цветная  металлургия» журналы

«Промышленность Казахстана» журналы

 

Пәннің тақырыптық

жоспары

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10


 

Пән мазмұны

 

3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ

№ п/п

Тақырыптардың аты

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

7

1

Кіріспе. Металлургиялық өңдірістің негізгі

1

   

10

2

Құю өндірісінің технологиясы

2

 

2

10

3

Металдарды қысыммен өңдеудің технологиясы

2

 

2

10

4

Пісіру өндірісінің  технологиясы

2

 

2

12

5

Конструкциялық материалдарды  кесіп өңдеу технологиясы

2

 

1

8

6

Металдар мен қорытпалардың  кристалдануы. Пластикалық деформация және материалдардың механикалық қасиеттері

 

4

 

 

2

 

8

7

Қорытпалардың теориясы. Темір–көміртек қортыпаларының күйінің диаграммасы

4

 

1

6

8

Темір және оның қорытпалары. Конструкциялық  және    құрал-саймандық болаттар. Шойындар

4

 

2

6

9

Болатты термиялық өңдеудің теориялық негізі. Болат пен шойынның термиялық және химиялық термиялық өңдеуінің технологиялық үрдісі

 

4

 

 

2

 

8

10

Түсті металдар мен қорытпалар

3

 

1

6

11

Металл  емес  материалдар. Композиттік материалдар

2

   

6

Барлығы                                               135

30

 

15

90

Информация о работе «Материалтану» пәні бойынша оқу материалдарының мазмұны мен құрылымдары