Інновації на світовому ринку туристичних послуг

Дата добавления: 21 Ноября 2012 в 21:20
Автор работы: b**********@mail.ru
Тип работы: курсовая работа
Скачать (189.85 Кб)
Работа состоит из  1 файл
Скачать документ  Открыть документ 

курсова.docx

  —  237.71 Кб

Таблиця 3

Прогнозні зміни у регіональному  розподіл валютних надходжень

від міжнародного туризму, 2007-2011 рр., %

Показник

2007

2008

2009

2010

2011

Частка у загаль-носві-тових  над-ход-женнях

Темп при-рос-ту (лан-цюго-вий)

Частка у загаль-носві-тових  над-ход-женнях

Темп при-росту (лан-цюго-вий)

Частка у загаль-носві-тових  над-ходжен-нях

Темп при-росту (лан-цюго-вий)

Частка у загаль-носві-тових  над-ходжен-нях 

Темп при-росту (лан-цюго-вий)

Частка у загаль-носві-тових  над-ходжен-нях 

Темп при-росту (лан-цюго-вий)

Африка 

3,3

5,8

3,4

5,8

3,4

4,1

3,4

3,3

3,4

3,1

Америка

20,8

4,0

20,8

3,2

20,7

3,1

20,6

2,9

20,5

2,8

Східна Азія та Тихо-океан-ський  регіон

 

 

 

 

 

20,9

 

 

 

 

 

4,2

 

 

 

 

 

20,9

 

 

 

 

 

3,9

 

 

 

 

 

21,1

 

 

 

 

 

4,6

 

 

 

 

 

21,3

 

 

 

 

 

4,4

 

 

 

 

 

21,6

 

 

 

 

 

4,3

Європа

51,4

4,4

51,3

3,2

51,1

3,2

51,0

3,1

50,8

3,0

Близький Схід

 

3,6

 

4,5

 

3,6

 

1,0

 

3,7

 

7,1

 

3,7

 

4,7

 

3,7

 

4,8


 

Застосування моделі М.Портера  дозволило визначити наявні та стримуючі  чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності туристичної галузі України на світовому  ринку (рис.3). З метою подолання  стримуючих чинників пропонує використовувати комплексну та системну політику підготовки кадрів, підвищити якість друкованої та електронної літератури рекламного характеру і активізувати діяльність із впровадження новітніх технологій у сферу міжнародного туризму; з метою покращення стану туристичного обслуговування слід проводити політику стимулювання національних та іноземних капіталовкладень у туристичну сферу; створити консультативне агентство за регіональним принципом, яке буде надавати необхідну інформацію щодо інвестиційного процесу; впровадити мінімальні обмеження, що накладаються на фінансові установи, які надають кредити туристичним підприємствам.

3.3. Напрямки оптимізації участі  України на світовому ринку  туристичних послуг

             Провідну роль в удосконаленні механізму розвитку світового ринку туристичних послуг мають відігравати заходи щодо оптимізації участі в ньому країн. Перспективним сегментом даного ринку виступають країни з перехідними економіками, до яких належить Україна. Оптимізація участі України у світовому ринку туристичних послуг повинна відбуватись через діяльність суб’єктів мікро- та макрорівня одночасно.[5]До основних напрямків оптимізації належать формування інформаційної бази даних щодо нормативно-правової бази у сфері туризму, діяльності туроператорів та турагентів, цінової політики туристичних підприємств, створення спільних туристських продуктів; співробітництво з міжнародними організаціями туристичного характеру, зокрема у сфері розвитку людського капіталу у галузі міжнародного туризму, підвищення якості туристичних послуг, що пропонуються світовому ринку, на основі спільних програм дослідження національних та світового ринків.[1]

 

 

Висновки

У результаті проведеного дослідження  вирішено важливу наукову задачу обґрунтування та розробки науково-практичних рекомендацій з удосконалення розвитку світового ринку туристичних  послуг в умовах трансформації світового  господарства. Це дало можливість зробити  такі висновки.

1. Дослідження теоретико-методологічних  засад міжнародної торгівлі туристичними  послугами дозволило запропонувати  визначення міжнародного туризму як специфічної форми міжнародних економічних відносин, що виникають між країнами, які виробляють, просувають і споживають туристичні продукти, супутні товари та послуги. Світовий ринок туристичних послуг розглядається як сфера стійких відносин між суб’єктами світового господарства у галузі туризму із приводу виробництва, реалізації, розподілу та споживання туристичних послуг та супутніх товарів. Світовий ринок туристичних послуг класифікується за такими ознаками, як загальноекономічний рівень розвитку країн, роль країни на світовому туристичному ринку та за регіональною приналежністю.

2. Аналіз особливостей  функціонування світового ринку  туристичних послуг свідчить, що подальший його розвиток відбуватиметься відповідно до загальносвітових тенденцій розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин – транснаціоналізації та глобалізації. Глобалізація світового ринку туристичних послуг проявляється через функціонування транснаціональних корпорацій трьох основних форм – готельні ланцюжки, повітряні альянси та транснаціональні туроператори.

3. Динамічний розвиток  міжнародного туризму спостерігається  з другої половини ХХ ст. і  характеризується випереджаючим  зростанням валютних надходжень  від туризму над туристськими  прибуттями. Багатофакторний кореляційно-регресійний  аналіз довів, що основними  факторами, які впливають на  формування валютних надходжень  від міжнародного туризму, є  кількість туристських прибуттів,  експорт товарів, частка міського  населення, що відображають позитивний  зв’язок з результативною ознакою,  а також ціни на нафту, рівень світового ВВП та чисельність населення, які за результатами аналізу свідчать про зворотний характер зв’язку з обсягами валютних надходжень.

4. Дослідження регіональних  трансформацій світового ринку  туристичних послуг дозволяє  стверджувати, що характерною ознакою  сучасного світового ринку туристичних  послуг є значні регіональні  зрушення як у структурі туристських  прибуттів, так і в структурі  валютних надходжень: посилюються  місце і роль країн Східної  Азії та Тихоокеанського регіону  за рахунок значного зменшення  відповідного показника у країнах  американського регіону, а також  в Європі. Так, частка європейського  регіону зменшилася з 68,2% у  2008 р. до 54% у 2011 р., американського – з 25,5 до 16% відповідно, частка країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону збільшилася з 3,2 до 20%. Доволі незначною (10%) залишається частка країн Африки та Близького Сходу через нерозвиненість туристичної інфра- та супраструктури і неможливість забезпечення достатнього рівня безпеки туристам. [12]

5. Аналіз розвитку міжнародного  туризму в Україні як країні  з перехідною економікою показав  неналежне використання туристично-рекреаційного  потенціалу. Внутрішній та виїзний  туризм на початкових стадіях  формування відкритого характеру  економіки України та виходу країни на міжнародний ринок можуть бути віднесені до взаємозамінних послуг. Починаючи з 2001 р. уповільнення темпів розвитку виїзного туризму вже не забезпечує зростання внутрішнього туризму, оскільки основним чинником його розвитку стає збільшення реального ВВП.

6. Чинники, що гальмують  розвиток міжнародного туризму  в Україні, слід розглядати  в контексті віднесення їх  до трьох ключових груп: внутрішні,  що пов’язані безпосередньо зі  специфікою функціонування туристичних  підприємств; галузеві, які виникли  внаслідок недостатньої уваги  з боку управлінських структур  у галузі туризму; та зовнішні, які характерні для більшості  інших сфер національної економіки.  [11]

7. Механізм розвитку  світового ринку туристичних  послуг формується під впливом  діяльності його суб’єктів –  туристів, туристогенеруючих та  приймаючих країн, а також міжнародних організацій, які за допомогою комплексу інструментів регулюватимуть сферу міжнародного туризму на глобальному, регіональному, міжнародному, міждержавному, державному та корпоративному рівнях. Механізм подальшого розвитку світового ринку туристичних послуг функціонуватиме під впливом таких чинників, як глобалізація, коливання обмінних курсів, зміни у візовому режимі та антропогенні катастрофи і стихійні лиха. Негативні наслідки впливу останніх чинників можна уникнути за умов ефективного функціонування всіх суб’єктів такого механізму при одночасному:

1.розширенні участі населення в міжнародному туризмі, особливо в країнах, що розвиваються;

2.лібералізації міжнародної торгівлі туристичними послугами;

3.впровадженні нових технологій у сферу туристського обслуговування;

4.впровадженні єдиних стандартів і правил функціонування підприємств туристичного обслуговування;

5.підтримці, в тому числі і фінансовій, національних туристичних секторів міжнародними організаціями та відповідними органами інтеграційних угрупувань;

6.розширенні можливості участі великих корпорацій у національних туристичних ринках.

Вперше застосована  модель М. Портера для оцінки конкурентоспроможності туристичної галузі країни на світовому ринку туристичних послуг дозволила поділити чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності туристичної галузі України, на наявні та стримуючі, основні з яких знайшли відображення у роботі. Провідну роль в удосконаленні механізму розвитку світового ринку туристичних послуг відіграватимуть заходи з оптимізації участі в ньому країн. Оптимізація участі України в світовому ринку туристичних послуг пов’язана з активізацією діяльності суб’єктів мікро- та макрорівня одночасно.

Проаналізовано розвиток світового ринку туристичних послуг, визначено місце і перспективи інтеграції в нього для української економіки.

Список використаної літератури

1. Проблеми інтеграції  України у світовий економічний  простір / Балабанов К.В., Булатова О.В., Чентуков Ю.І., Дубенюк Я.А. та інші; За наук. ред. К.В. Балабанова. – Донецьк: Вебер (Донецька філія), 2009. – 234 с. – Бібліогр.: с. 223-232 (13,51д.а./1,10 д.а.)

2. Дубенюк Я.А. Регіональні особливості розвитку міжнародного туризму // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – № 5. – С. 63-67 (0,40 д.а.).

3. Буткевич В. Г. Оцінка конкурентоспроможності туристичної галузі України // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: – Сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2011. – С. 754-761 (0,49 д.а.).

4. Мицик В. В. Міжнародний туризм і світовий ринок туристичних послуг: сутність, суб’єкти, основні різновиди // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2010. – Ч. ІІ. – С. 817-821 (0,42 д.а.).

5. Задорожній О. В Особливості розвитку туристичного ринку України в умовах глобалізації // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – Том ІІІ.– С. 653-659 (0,40 д.а.).

6. Буроменський М.В. Порівняльна характеристика сучасних моделей управління туристичною галуззю в Україні та за кордоном // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів: Інтереко, 2009. – Спецвип. 13. – С. 261-268 (0,46 д.а.).

7. Гурвич Г.Д., Булатова О.В. Особливості моделей міжнародної торгівлі туристичними послугами // Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою: ІІІ наук.-практ. конф. Бердянськ, 13-14 вересня 2007 р.  – Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2009. – С. 16-18 (0,20д.а./0,15 д.а.)

8. Міжнародні ринки ресурсів: Навч. посібник / А.Б. Яценко, К.С. Мітюшкіна, Т.В. Марена; За заг. ред. проф. Ю.В. Макогона. – Київ: Центр навчальної літератури, 2010. – 194 с. (12,00 д.а./1,08 д.а.)

9. Кельзен Г.А. Особливості впливу фінансової глобалізації на розвиток регіональних туристичних ринків // Туризм і ресторанний бізнес: сучасні тенденції та перспективи розвитку: Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 7-9 лютого 2010 р. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – С. 45-48 (0,20 д.а.).

10. Рулан Н.В. Особливості інвестування туристичної галузі України // Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір: ІІ Всеукраїнська наук.-практ. конф. Маріуполь, 8 грудня 2006 р. – Маріуполь: МДГУ, 2009. – С. 112-113 (0,20 д.а.).

11. Страхов М.Г. Особливості розвитку екотуризму в Україні на тлі аналізу світового досвіду // Відкритий діалог: влада, промисловість та громадянське суспільство. Сталий розвиток довкілля в Україні: Міжнар. наук.-практ. конф. Маріуполь, 18-21 вересня 2011 р. – Маріуполь, 2011. – С. 156-162 (0,38 д.а.).

Описание
Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується домінуванням сфери послуг як у структурі національного виробництва більшості країн світу, так і у системі міжнародних економічних відносин. Це свідчить, з одного боку, про формування економік нового типу, а з іншого – про перехід до наступного ступеня розвитку світового співтовариства – постіндустріального типу суспільства, що характеризується провідними позиціями послуг та інформаційних технологій у системі створення валового національного продукту, зовнішньої торгівлі окремих країн та відповідно міжнародної торгівлі в цілому.
Содержание
Вступ…………………………………………………………………………ст.3-6
Розділ І. Теоретико-методологічні засади формування світового ринку туристичних послуг
1.1. Теоретичні основи розвитку світового ринку туристичних послуг ……………………………………………………………………………….ст.7-8
1.2. Міжнародний туризм в системі міжнародної торгівлі послугами………. ………………………………………………………………………………...ст.8-9
1.3. Вплив міжнародного туризму на національні економіки …….………ст.10
Розділ ІІ. Аналіз світового ринку туристичних послуг
2.1. Оцінка сучасних тенденцій розвитку світового ринку туристичних послуг…………………………………………………………..…………..ст.11-13
2.2. Дослідження трансформації регіональних змін світового ринку туристичних послуг…………………………….…………………………ст.13-14
2.3. Аналіз розвитку туристичного ринку України в контексті включення до світового ринку туристичних послуг ……………………………………ст.14-15
Розділ ІІІ. Удосконалення механізму розвитку світового ринку туристичних послуг
3.1. Напрямки удосконалення механізму розвитку світового ринку туристичних послуг…………………………………………………..………ст.16
3.2. Забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі національних економік в контексті вимог світового ринку …………………...………ст.17-21
3.3. Напрямки оптимізації участі України на світовому ринку туристичних послуг …………………………………………………………………………ст.21
Висновки ……………………………………………………………….….ст.22-24
Список використаної літератури ………………………………...………ст.25-27